Page 6 - Aidas_928
P. 6
Metų apdovanojimai Ilinojaus metai ČIKAGA, ILINOJUS Bruce‘as Rauneris 2014-ieji metai Ilinojuje buvo pilni įvai- hidraulinio ardymo arba skaldymo (angl. riausių įvykių ir naujienų. Turbūt nieko ne- fracking) pavadinimu. Įstatymo priešinin- Mums taip trūksta Karen, kuri primintų, kad imperatorius yra nuogas nustebinsime pasakę, kad svarbiausių naujie- kai tikina, kad naujosiose taisyklėse nėra ap- Rinkimai žmones priverčia daryki keis- karų, iškilmingai įteikiamas Michaelui nų topo viršūnėje įsitaisė žinios iš guberna- tariami aplinkosaugos aspektai, tačiau pra- čiausius dalykus – pastarieji metai mums tai Madiganui. Rauneris savo kampanijos metu toriaus rinkimų fronto – Bruce‘as Rauneris monės advokatai perspėjo, kad jei bus del- dar kartą įrodė. 2014 metai Čikagos politi- aktyviai kritikavo Madiganą kaip korumpuo- tapo pirmuoju respublikonu Ilinojuje, išrink- siama, verslas išeis kitur. koje buvo nužymėti nacionalinių ir valstijos tą karjeros politiką, tačiau per rinkimus šis tu į šį postą nuo 2003 metų. Rinkimų rezul- Jackie Robinsono Westo Mažosios lygos rinkimų, o taip pat pasiruošimo 2015 metų išlaikė savo „veto“ teisei atsparią daugumą, tatai atskleidė žmonių susirūpinimą valsti- 5) komanda iš Čikagos rugpjūtį laimi na- vasario mėnesio mero rinkimams. Taigi, ne- užsitikrindamas, kad su juo skaitysis dar vie- jos ekonomikos problemomis ir pademons- cionalinį čempionatą, o taip pat visų širdis ir nuostabu, kad 2014-aisiais visiems tiems, ku- nas gubernatorius. travo, kad rinkėjai yra pakankamai nepa- susižavėjimą (deja, po to jų laukė pralaimėji- riems iki šiol rūpėjo galingieji, staiga parūpo „Metų pažo“ apdovanojimas atitenka Miesto tenkinti valdžia, kad pareikalautų pokyčių. mas Mažosios lygos pasaulio čempionate Pietų „paprastas žmogus“. O į tai mes atsakome: tarybos nariui Tomui Tunney (44-oji apylinkė) Associated Press sudarytame Illinojaus isto- Korėjos komandai). Vėliau Mažoji lyga atliko paprastas žmogau, saugokis! Kitais metais už viešą pataikavimą savo bosui. Tunney kelia- rijų, kurioms buvo skirta daugiausiai dėmesio tyrimą dėl varžovų komandos pateikto skun- pasižiūrėsime, kaip politikams sekėsi pildyti vo nuo durų prie durų rinkdamas parašus, pa- žiniasklaidoje, dešimtuke taip pat sutinkame ir do, tačiau išsiaiškino, kad Jackie Robinsosno rinkiminius pažadus. O kol kas apžvelkime dėsiančius merui Emanueliui patekti ant bal- nemažai valstijos valdžios priimtų nutarimų, komanda nepažeidė taisyklių, reikalaujančių, praėjusius metus ir išdalinkime simbolinius savimo biuletenio. Matyt, balsavimas už prak- kurie įrašė Ilinojų į istoriją: pirmasis įstatymas, kad žaidėjai gyventų miesto ribose. metų politinių veikėjų prizus. tiškai kiekvieną mero pasiūlymą, jam pasiro- leidžiantis gyventojams nešiotis paslėptus gin- Valstijoje pradėtas ketverių metų „Metų plutokrato“ apdovanojimas už savo dė nepakankamas savo atsidavimo įrodymas. klus, pirmosios tos pačios lyties asmenų san- 6) trukmės bandomasis projektas, lei- milžiniškų turtų naudojimą įtakojant val- „Imperatoriaus be drabužių“ apdovanoji- tuokos valstijos istorijoje ir žingsniai pirmųjų džiantis pardavinėti marihuaną medicini- džią keliauja Kennethui Griffinui, turtin- mas už pareiškimą, kad Emanuelio nereikia legalių medicininės marihuanos pardavimų. niais tikslais. Daugiau nei11 tūkst. asmenų giausiam valstijos asmeniui ir rizikos drau- bijoti vien todėl, kad jis savo kampanijos biu- Metams einant į pabaigą pasimatė gerėjan- pateikė prašymus įsigyti medicininės mari- dimo fondų konglomerato Citadel LLC va- džete turi 9 milijonus (ir jie vis dar auga), ati- čios ekonomikos požymių. Sportas taip pat huanos, o daugiau nei 150 kreipėsi dėl lei- dovui. Pirmiausia, jis paaukojo $5 milijonus tenka Čikagos mokytojų sąjungos prezidentei mėgavosi dėmesiu: Čikagos Mažosios ly- dimų ją auginti. respublikono Bruce‘o Raunerio rinkiminei ir nuolatinei mero Emanuelio kritikei Karen gos komanda pateko į viso pasaulio žinias- Po ilgų metų porecesinių problemų ir kampanijai, o mes įsitikinome, kad įstaty- Lewis. Labai gaila, kad dėl sveikatos ji turėjo klaidos akiratį, o Cubs gerbėjai rado priežas- 7) itin lėto atsistatymo, Ilinojaus nedar- mai, skirti apriboti turtuolių įtaką politikai, pasitraukti iš kovos dėl mero posto. Varžybos čių viltis, kad jų komanda greitai vėl bus ti- bo lygis 2014 metais pagaliau pasiekė rim- neveikia. O Griffinas, norėdamas parodyti, būtų buvusios kur kas įdomesnės. kra Didžiosios lygos atstovė. Štai svarbiausios tą progresą ir nuo 2013 metų pabaigoje už- kad jam tinka visos partijos, dar $150,000 „Trečio brolio Jono“ apdovanojimas atiten- 2014 metų Ilinojaus naujienos: fiksuotų daugiau nei 9 procentų 2014 metų įnešė į mero Rahmo Emanuelio rinkiminį ka Jesusui „Chuy“ Garcia – už tai, kad leido- Respublikonas verslininkas Bruce‘as lapkričio mėnesį nukrito iki 6,4 procento. komitetą „Chicago Forward“. si Čikagos mokytojų sąjungos įstumiamas į 1) Rauneris lapkričio mėnesio rinkimuo- Timothy L. Killeenas lapkritį buvo pa- „Velniop tą darbą“ apdovanojimas už pa- kovą dėl mero posto. Toni Preckwinkle to ne- se sutriuškina dabartinį gubernatorių de- 8) skelbtas naujuoju Ilinojaus universite- reiškimą „Daugiau jums nebedirbsiu“ keliau- siėmė, Karen Lewis buvo priversta pasitrauk- mokratą Patą Quinną – respublikonams ati- to prezidentu. Pareigas iš į pensiją išeinančio ja Dave‘ui McKinney, žinomam ir profesio- ti, tad Jesusas sutiko perimti estafetę. tenka aukščiausias Ilinojaus vykdomosios Roberto Easterio jis perims liepos mėnesį, ta- naliam žurnalistikos veteranui, atsistatydi- „Goldman Sachs“ apdovanojimas už at- valdžios postas per daugiau nei dešimtme- čiau jo laukia nemažai iššūkių: pradedant sudė- nusiam iš „Sun-Times“, kai, Raunerio kam- rastus kūrybiškus būdus pasipelnyti iš val- tį. Rauneris pažada suvaldyti nekontroliuo- tinga universiteto finansine situacija, baigiant panijai darant spaudimą, laikraščio vadovy- džios, atitenka... Goldman Sachs. O kam gi jamas valstijos išlaidas, tačiau dirbant jam dviem sprendimais dėl fakulteto mokomojo bė nušalino jį nuo užduoties. daugiau? Niujorke įsikūręs investicinis ban- teks susidurti su nemenku iššūkiu – demo- personalo, paskatinusius protestus. „Neišeik tu iš sodžiaus“ apdovanojimas už tai, kas vadovavo turtingų vyrukų konsorciu- kratų kontroliuojama Generaline Asamblėja. Baigiantis beisbolo sezonui, Čikagos kad nesugebėjo tiesiog išeiti, atitenka kadenci- mui, įtikinusiam Rahmą Emanuelį sudary- Ilinojus tampa paskutiniąja valstija šaly- 9) Cubs pradeda ilgai planuotą ir apta- ją baigiančiam gubernatoriui Patui Quinnui, ti sutartį, kurios esmė – sumokėti bankinin- 2) je, įteisinusia legalų paslėptų ginklų ne- rinėtą Wrigley Field stadiono renovaciją ir kuris rinkiminį vakarą pademonstravo, kad yra kams $17 milijonų palūkanų už paskolą iki- šiojimą. Mažiausiai 84 tūkst. žmonių pateikia nuodugnią savo sudėties reviziją. Šie žings- nepasirengęs palikti savo posto, po to, kai pra- mokyklinio ugdymo programai. Net nea- paraiškas leidimams. Tuo tarpu federalinis teis- niai ir vėl paskatina gerbėjų viltis ir lūkesčius, laimėjimas Bruce‘ui Rauneriui beveik garan- bejojame, kad daug įtikinėjimų neprireikė. mas panaikina Čikagos draudimą mieste ati- kad komanda pagaliau atsigaus. Jau seniai iš- tuotai užbaigė jo trijų dešimtmečių trukmės Boy George‘o „Karma Chameleon“ (pame- daryti ginklų parduotuves. šūkių ir problemų kamuojami Cubs nusam- politinę karjerą. Paskutinėmis savo dienomis nate tokią dainą?) apdovanojimas atitenka Visame Ilinojuje ima tuoktis tos pačios dė garsų vadybininką Joe Maddoną ir pri- gubernatoriaus poste Quinnas suspėjo išda- Rahmui Emanueliui už visišką savęs trans- 3) lyties asmenų poros, po to, kai teismas traukė brangiai kainuojančių laisvųjų agentų. linti dešimtis paskyrimų į vadovaujamas par- formaciją artėjant rinkimams. Nesvarbu, kad įsako apygardos klerkams išduoti leidimus Valstijos kontrolierė Judy Baar eigas, taip galutinai sugriaudamas savo repu- trejus pirmuosius savo kadencijos metus santuokai dar iki pilnai įsigaliojant valstijos 10) Topinka mirė nuo insulto kom- taciją, tačiau paskutinįkart parodydamas vi- Emanuelis valdė kaip Herbertas Hooveris. įstatymui, leidžiančiam tos pačios lyties as- plikacijų praėjus vos mėnesiui po to, kai ji menų santuokas. Kelios apygardos pradėjo buvo perrinkta į šį postą. Topinkos mirtis, Pastaruoju metu jis tampa tikra Eleanor durinį pirštą Rauneriui ir Emanueliui, atim- № 1 [928] damas iš jų galimybę paskirti savo žmones. Roosevelt ir tikisi, kad rinkėjai pamirš, kas tuokti tos pačios lyties asmenis dar vasarį, užbaigusi jos spalvingą per tris dešimtme- o likusios prisijungė birželį. „Liudviko XIV-ojo Karaliaus Saulės“ ap- buvo anksčiau. čius nusitęsusią karjerą viešajame ir politi- Įstatymų leidėjai lapkritį patvirtino il- niame Ilinojaus gyvenime, davė pradžią poli- Štai ir pagerbėme metų šauniausiuosius ir dovanojimas už tai, kad dešimtmečius iš- 6 laikė valstijos valdžią, nepaisant pilietinių labiausiai nusipelniusius. Laimingų Naujųjų 4) gai lauktas taisykles didelio pajėgumo tiniams vaidams dėl to, kas turėtų spręsti dėl jos įpėdinio – Quinnas, Rauneris ar rinkėjai. metų! neramumų, finansinių problemų ir išorinių gamtinių dujų ir naftos gavybai, dar žinomai
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11