Page 4 - Aidas_928
P. 4
Sunkvežimiams brangs keliai Nusikalstamumas mažėja ČIKAGA, ILINOJUS Jau antrus metus iš eilės nužudytų žmonių gaujoms už akių? Mes stengiamės būti žings- Sausio 1 dieną, praėjus trejiems metams po skaičiavimais, apie 60 procentų turėtų at- skaičius Čikagoje gali būti mažiausias per be- niu priekyje – sutelkti pajėgas reikiamose vie- to, kai Illinois Tollway padvigubino kelių mo- keliauti iš komercinio transporto įmokų. veik penkis dešimtmečius, nepaisant 2014 me- tose, atkreipti dėmesį į reikiamus žmones. kestį lengviesiems automobiliams, mokestis Komerciniai sunkvežimiai sudaro apie 11 tais išaugusio susišaudymų skaičiaus. Čikagos Mes įvertiname, ko dar reikia, ir vis tobu- sunkvežimiams ir treileriams šoktelės 40 pro- procentų iš 2,2 milijono kasdienių piniginių policija iki gruodžio 20 dienos užregistravo liname savo strategiją. Tai darome kasdien.“ centų. Ir tai tik pradžia. Vairuotojų laukia du transakcijų mokamuose keliuose. 390 žmogžudysčių, o Kuko apygardos medi- Tuo tarpu kai kuriose bendruomenėse nusi- mokesčio didėjimai po 10 procentų per atei- Harto tikinimu, tai yra akivaizdi nelygy- cinos ekspertizė per tą patį laikotarpį prane- kalstamumas per metus drastiškai sumažėjo. nančius dvejus metus, o nuo 2018 metų kas- bė, o lengvieji automobiliai, kaip atskleidžia šė apie 410 žmogžudysčių, kurių tarpe yra 16 Pavyzdžiui, South Shore bendruomenėje 2013 metinis mokestis sunkvežimiams ir treileriams ši statistika, nemoka jiems priklausančios mirtinų susišaudymų su policija. Nuo to laiko metais nužudyti 26 žmonės, o 2014 metais (iki bus surištas su vartotojų kainų indeksu. dalies. Tuo tarpu kelių direkcija sako, kad įvykdyta mažiausiai 10 žmogžudysčių ir vie- praėjusio ketvirtadienio) – 14. Tracy sako, kad Mokesčiai yra didinami, kad būtų sumokėta sunkvežimius apmokestinti labiau yra įpras- nas mirtinas susišaudymas su policija. Policija, tokio pokyčio nuopelnai tenka Grand Crossing už milžinišką 15 metų trukmės, $12 milijardų ta praktika, nes jų svoris daro daugiau ža- kuri žmogžudystes skaičiuoja pagal federalines apskrities policijos viršininkui Jamesui E. vertės mokamų kelių perstatymo ir platinimo los keliams, ir taip įtakoja agentūros išlai- taisykles, nustatė, kad kai kurios žmogžudys- Jonesui ir kitiems pareigūnams. programą, pavadintą Move Illinois. Tuo tarpu das kelių priežiūrai ir remontui. tės buvo savigyna arba nelaimingi atsitikimai. „Mes sukuriame planą, o jie jį tinkamai įgy- vyksta diskusijos, kokią įtaką tai turės sunkve- Pilnai pakrautas sunkvežimis sveria iki 80 Šie skaičiai rodo 2-4 procentais išaugusį vendina ir tada mes pamatome drastiškus po- žimiais pervežamoms prekėms. Programos rė- tūkstančių svarų ir padaro tiek pat žalos, kaip žmogžudysčių kiekį nuo 2013 metų ir 19-20 kyčius. Sėkmingam strategijos įgyvendini- muose jau atidaryta nauja $719 milijonų kai- 10 tūkstančių automobilių. Agentūros teigimu, procentų sumažėjimą nuo neįprastai smur- mui tinkami žmonės yra būtini“, - kalbėjo jis. navusi estakada, jungianti Tri-State Tollway (I- net nepilnai pakrautas vidutinio dydžio sun- tingų 2012 metų, per kuriuos užfiksuoti 504 Emanuelis sako, kad nusikalstamumo ma- 294) ir Interstate 57 pietvakarių priemiesčiuo- kvežimis žalos padaro kaip 4 tūkstančiai au- nužudymai. Jei niekas nepasikeis paskutinė- žinimas – tai daugiau nei tik policijos darbas. se, bei pusiau užbaigtas $2,5 milijardo vertės tomobilių. Štai dėl ko mokamais keliais besi- mis metų dienomis, 2014 metais bus užfik- „Mes ir toliau dėmesį skiriame ne Jane Addams Tollway (I-90) platinimas nuo naudojančių lengvųjų automobilių tarifas yra 6 suota mažiausiai nužudymų nuo 1965 metų, tik baudžiamumui, bet ir prevencijai. Rokfordo iki Čikagos. Kiti numatomi stam- centai už mylią, o sunkvežimiai nuo 2015 metų kai per metus buvo žudyti 397 žmonės. Bendradarbiaudami su bendruomenių lyde- baus masto projektai yra Elgin-O‘Hare vaka- mokės vidutiniškai po 44 centus – toks tarifas Nors miesto mastu žmogžudysčių statistika riais, dvasininkais ir gyventojais, mes stengia- rinės prieigos statyba, kainuosianti $3,4 mili- patenka į mažesnę visų šalies kelių tarifų pusę. pasiliko labai panaši į pernai metų, kai kurio- mės, kad visose Čikagos bendruomenėse žmo- jardo, ir galimas centrinės Tri-State dalies nuo 2015 metais komerciniams sunkvežimiams, se bendruomenėse skaičiai smarkiai išaugo. nės jaustųsi vienodai saugiai“, - kalbėjo meras. Oak Lawn iki O‘Hare tarptautinio oro uos- sunkvežimiams ir lengviesiems automobiliams „Nors statistika rodo, kad žmogžudysčių skai- Tuo tarpu, kai nužudytų asmenų skaičius to platinimas, kuris gali atsieiti $2 milijardus. su treileriais bus suteikiama 25 procentų nuo- čius ir nusikalstamumas apskritai yra mažiau- lieka panašus į 2013 metų statistiką, tas pats Kelių direkcijos vadovė Kristi Lafleur sako, laida, jei jie keliaus nuo 10 v.v. iki 6 v.r., kad su- sias per kelis dešimtmečius, tikras mūsų sėkmės nepasakytina apie pašautų žmonių skaičių. kad didesni mokesčiai ir Move Illinois pro- mažintų transporto srautą piko valandomis. matas yra tai, kaip gyventojai jaučiasi savo ben- Iki gruodžio 20 dienos susišaudymuose su- grama yra naudinga logistikos ir krovinių Hartas mano, kad didesnis mokestis paska- druomenėse‘, - sakė meras Rahmas Emanuelis. žeista daugiau nei 2 500 žmonių, t.y. 13 pro- pervežimo pramonei, nes kokybiškesnė 286 tins sunkvežimius vietoj mokamų greitke- Šiaurės vakarinėje miesto dalyje, Humbold centų daugiau nei 2013 metais. Tačiau, net mylių kelių sistema padės užtikrinti sava- lių rinktis vietinius kelius ir taip apsunkins Parko bendruomenėje, 2013 metais įvykdyta ir tokiu atveju, tai yra 14 procentų mažiau laikį prekių pristatymą ir degalų taupymą. vietinį eismą, bei kels riziką važiuojant sun- 14 žmogžudysčių, o 2014 metais (iki praėju- nei 2012 metais. Daugiausia susišaudymų Ilinojaus krovinių pervežimo pramonė apie kvežimiams nepritaikytais keliais. sio ketvirtadienio) – 25. Tai didžiausias augi- įvyko liepą – net 248, o per juos nušauta ir planuojamą mokesčio didinimą žinojo nuo Ekspertų skaičiavimais, taip pasielgti gali ma- mas visame mieste. sužeista 323 žmonės. Daugiausiai nužudy- 2008-ųjų, kai jis buvo patvirtintas Ilinojaus žiau nei 1 procentas sunkvežimių vairuotojų, ir Nepaisant tokios statistikos, Miesto tarybos ta žmonių buvo rugpjūtį – net 41. valstijos Mokamų greitkelių administracijos tik kurį laiką. Praktika rodo, kad per kelis metus narys Walteris Burnettas, į kurio apylinkę Siekiant sumažinti nusikalstamumą, miestas valdyboje. Ilinojaus sunkvežimių vairuotojų po mokesčio pakėlimo eismas pilnai atsistato. (27) patenka smurtingoji Humboldt Parko ir toliau tęsia ir plečia įvairias kovos su nusi- asociacijos direktorius Mattas Hartas mano, Northwestern universiteto transporto eks- dalis netoli Chicago Avenue, sako manąs, kalstamumu programas: atliekama vis daugiau kad naujosios priemokos bus perkeltos ant pertas Josephas Schoferis sutinka, kad sun- kad policijos programos tikrai veikia, o iš- asmeninių vizitų pas aktyvioje gaujų veikloje vartotojų pečių, kurie gali būti labai nema- kvežimių eismas tam nepritaikytais keliais augusį žmogžudysčių skaičius nulėmė pas- dalyvaujančius asmenis, dislokuojama dau- loniai to nustebinti, kai „sunkvežimiais per- yra „problematiškas“ saugumo prasme, ta- taruoju metu padidėjęs gaujų aktyvumas. giau pareigūnų pavojingiausiose miesto vieto- vežamų prekių kaina staiga šoktels į viršų“. čiau jis nemano, kad tai tęsis ilgai. „Šioje „Pas mus nusikalstamumas visada buvo žy- se ir daugiau investuojama į dviračių patrulius. Didžiosios sunkvežimių kompanijos ruošėsi pramonėje laikas yra svarbiau nei pinigai mus, tačiau pavojingose vietose patruliuo- Nepaisant šiais metais paaugusio susi- šiam mokesčio augimui ir gal net pradėjo įskai- už kelią. Mokami greitkeliai yra greičiau- jantys pareigūnai, kurie bendrauja su gyven- šaudymų skaičiaus, Čikagoje, kaip ir vi- čiuoti jį į savo verslo išlaidas, sako ekspertai, ta- sias būdas pristatyti prekes. Nėra jokios al- tojais, yra puiki ir ilgalaikė strategija kovo- soje šalyje, pastebimas Didysis nusikals- čiau tikėtina, kad mažesnes kompanijas, kurių ternatyvos, kuri pagal naudingumą galėtų jant su nusikalstamumu“, - sako jis. tamumo mažėjimas, kuris tęsiasi jau dau- transportas rečiau važiuoja mokamais keliais, su tuo konkuruoti“, - sakė jis. Čikagos policijos nusikalstamumo kontro- giau nei 20 metų, sako sociologas Andrew Schoferis taip pat nesutinka, kad didesnis didesnis kelių mokestis paveiks labiau tiesiogiai. mokestis labai smarkiai paveiks prekių kainas, lės strategijų vadovas Robertas Tracy patvir- Papachristosas iš Jeilio universiteto. 1992 metais mieste įvykdytos 943 žmog- tino, kad už išaugusį žmogžudysčių skaičių Mokamų kelių direkcija skaičiuoja, kad № 1 [928] 2015 metai bus rekordiniai. Agentūra už nes transportavimas sudaro tik labai mažą rajone yra atsakinga gaujų veikla. žudystės, 2000 metais – 633, o pastaruo- sius dvejus metus skaičius vos perkopia 400. „Nusikalstamumas prisitaiko prie mūsų pa- kelio mokestį planuoja surinkti rekordinę dalį bendros kainos, tačiau pripažįsta, kad Papachristosas mano, kad taip yra dėl efekty- jėgų dislokacijos ir mūsų strategijų, - kalbė- beveik $1,2 milijardo sumą - beveik 15 pro- „smulkioms kompanijoms, owner operato- 4 centų daugiau nei šiais metais riams“ prie naujų kainų prisitaikyti bus sun- jo Tracy apie šį rajoną. – Ar mes esame tin- vesnio policijos darbo, švietimo ir bendruo- Iš $154 milijonų daugiau pajamų, ekspertų menių programų. kamose zonose? Ar mes užbėgame šioms kiau nei stambioms pervežimų kompanijoms.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9