Page 8 - Aidas_921
P. 8
Aung San Suu Kyi mėgins Studentai Meksikoje protestuoja PASAULIS užmegzti santykius su Kinija dėl dingusių kolegų Mianmaro opozicijos lyderė Aung San Suu Kyi ateinantį mėnesį surengs savo pirmą oficialų vizitą į Kiniją, antradienį pranešė jos partija. Politikos veteranė Universitetų studentai Meksikoje pradėjo 72 valandų trukmės streiką visos šalies mastu, iš solidarumo su 43 būsimais mokytojais, kurie prieš daugiau sieks užmegzti ryšius su galinga buvusios karinės chuntos sąjungininke. nei penkias savaites dingo pietvakarinėje Gerero valstijoje. Studentai taip pat planuoja surengti protesto mitingą šalies sostinėje. Tačiau 69 m. amžiaus politikė, 15 metų buvusi įkalinta namų arešto sąlygomis val- dant karinei chuntai, taip pat rizikavo iš- provokuoti Kinijos pyktį, kai 2013 m. rug- sėjį Prahos žmogaus teisių konferencijoje susitiko su Dalai Lama. Kinijos ambasados Rangūne atstovai teigė negalintys patvirtinti vizito detalių, tačiau tei- gė, kad Kinija bendrauja su visomis Mianmaro politinėmis partijomis, tarp jų ir NLD. Mianmaro prezidentas Theinas Seinas pra- ėjusį penktadienį taip pat pradėjo preceden- to neturinčias derybas su armijos vadais ir politiniais varžovais, įskaitant Aung San Suu Kyi, o JAV prezidentas Barackas Obama pa- ragino ateinančiais metais toje šalyje surengti Aung San Suu Kyi „visuotinius ir įtikinamus“ rinkimus. Studentai reikalauja paspartinti dingusiųjų paieškas Nobelio taikos premijos laureatė, kuri pla- Theinas Seinas ir Aung San Suu Kyi kartu 43 studentai dingo po susirėmimo su poli- tai yra 43 priešiškos gaujos nariai. Tuomet nuoja kitąmet nuvesti savo partiją į rinkimus, atvyko į tą susitikimą, pradėdami pirmąsias cija Igvalos mieste. To miesto meras antra- jis įsakė, kad jie „būtų pradanginti“. laikomus Mianmaro perėjimo link demokra- tokio pobūdžio derybas šalyje, kuri prade- dienį buvo sulaikytas ir apkaltintas davęs įsa- Paieškos aplinkinėse vietovėse atskleidė tijos išbandymu, jau per ateinančias savai- da tolti nuo dešimtmečius trukusio tiesio- kymą juos suimti. Jose Luisas Abarca ir jo masines kapavietes, kuriose iš viso rasti 38 tes keliaus į Kiniją, sakė jos partijos atstovai. ginio kariškių valdymo. žmona, Maria de los Angeles Pineda, buvo kūnai. Su 28 palaikais atlikti teismo medici- „Tiesa, kad gruodžio mėnesį yra planuoja- Susitikimas sostinėje Neipide prasidėjo sulaikyti kukliame viduriniosios klasės ra- nos tyrimai parodė, kad jie nepriklauso din- ma kelionė į Kiniją“, - naujienų agentūrai AFP kitą dieną po to, kai Baltieji rūmai prane- jono name šalies sostinėje Meksike. Dėl įta- gusiems studentams. Tačiau Meksikos gene- sakė anonimu norėjęs likti jos Nacionalinės šė, jog Obama kalbėjosi su Mianmaro pre- rimų padėjus bėgliams taip pat buvo suim- ralinis prokuroras išreiškė nuomonę, kad demokratijos lygos (NLD) narys. Jis teigė, zidentu ir Suu Kyi apie rinkimus, likus ma- ta moteris, kuri porai išnuomojo tą namą. testai galėjo būti atlikti netinkamai. Dabar kad kol kas neaišku, su kuo susitiks Suu Kyi. žiau negu dviem savaitėms iki JAV vadovo Streikas vainikavo protestų seriją, kuria sie- yra atliekami pakartotiniai palaikų tyrimai. Mianmaro politikė, viešai išreiškusi norą vizito Mianmare. kiama padaryti spaudimą Meksikos vyriau- Tuo tarpu dingusių studentų artimieji teigė tapti šalies prezidente, jeigu bus panaikin- Praeitą savaitę Mianmaro vyriausybė pa- sybei, kad ši paspartintų dingusių studen- besitikintys, kad Abarcos ir Pinedos areštas tos taisyklės, šiuo metu neleidžiančios jai skelbė, kad svarbia gaire laikomi rinkimai tų paiešką. Visi dingusieji mokėsi mokyto- duos naujų užuominų apie jų buvimo vietą. siekti šio posto, anksčiau yra sakiusi, kad bus surengti ateinančių metų paskutinę spa- jų parengimo koledže Ayotzinapos mieste. „Tai buvo dingusi dėlionės dalis. Šis areštas santykiai su Pekinu yra gyvybiškai svarbūs lio arba pirmąją lapkričio savaitę. Meksikos pareigūnai iki šiol bergždžiai ieš- padės mums surasti mūsų vaikus“, - televizijos jos šaliai. Kinija yra viena pagrindinių in- Vėliausius Mianmaro visuotinius rinki- ko bet kokių dingusių studentų pėdsakų po kanalui „Milenio“ sakė Felipe de la Cruzas. vestuotojų resursų turtingame Mianmare mus 2010 metais temdė kaltinimai dėl suk- to, kai jie rugsėjo 26 dieną prapuolė per in- ir buvo pagrindinė sąjungininkė šalies izo- čiavimo. Tame balsavime negalėjo dalyvau- cidentą, kuris sukėlė pasipiktinimą šalies ir Studentų dingimo laiko juosta liacijos valdant karinei chuntai laikotarpiu. ti nei Aung San Suu Kyi, kuri buvo laikoma tarptautiniu mastu bei išprovokavo masines Rugsėjo 26 d.: Studentai iš mokytojų paren- Tačiau jos įtaka šalyje sumenko, Mianmaro namų arešte ir buvo paleista tik praėjus ke- demonstracijas, per kurias praėjusį trečia- gimo koledžo Ayotzinapoje keliauja į Igvalą reformoms iššovus šalį į tarptautinius van- lioms dienoms po rinkimų, nei jos partija. dienį buvo padegta Igvalos miesto rotušė. protestuoti ir rinkti lėšas. denis. Pokyčiai, tarp jų Suu Kyi ir jos parti- Naujosios derybos Mianmare buvo sureng- Dingusiųjų artimieji antradienį pasveiki- Rugsėjo 26 d. naktis: Policija sustabdo stu- jos įleidimas į parlamentą ir daugelio poli- tos tuo metu, kai sparčiai besikeičianti šalis no Abarcos ir Pinedos suėmimą. Prokurorai dentus. 6 žmonės yra nušaunami, 43 studen- tinių kalinių išlaisvinimas, leido Vakarams stengiasi išspręsti opius politinius ir konsti- pateikė merui kaltinimus liepus municipa- tai dingsta be žinios. atšaukti daugumą jų sankcijų ir paskatino tucinius klausimus, taip pat siekia paliaubų linei Igvalos policijai sulaikyti studentus ir Rugsėjo 30 d.: Igualos meras Jose Luisas užsienio investuotojus skubėti į šią duris at- keliuose sukilimuose visoje šalyje. neleisti jiems sutrukdyti kalbai, kurią Pineda Abarca paprašo leidimo atsistatydinti iš savo vėrusią Pietryčių Azijos šalį. Per 2012 metais surengtus papildomus tą dieną turėjo sakyti miesto aikštėje. posto, kuris yra patenkinamas. Tačiau projektai, siekiantys eksportuoti gau- rinkimus jos partija laimėjo beveik visas Studentai, kurie bendrabučio autobusais Spalio 4 d.: Netoli Igualos randamos masi- sius šalies gamtinius resursus į Kiniją, įžiebė prieinamas vietas, o pati Suu Kyi pirmąkart keliavo atgal iš Igvalos į savo koledžą, buvo nės kapavietės su 28 kūnais. didelius nesutarimus šalies viduje. Mianmaro tapo deputate. Dabar tikimasi, kad NLD per sustabdyti greitkelyje. Tuomet policija be Spalio 19 d.: Federalinė policija yra dislokuoja- prezidentas dėl visuomenės nepasitenkinimo 2015-ųjų rinkimus įgis daugumą parlamen- perspėjimo ėmė į juos šaudyti. Per šaudynes ma Igualoje ir pakeičia miesto policijos pajėgas. 2011 m. rugsėjį atšaukė Kinijos finansuoja- te, kuris taip pat išrinks prezidentą. žuvo trys studentai ir dar trys kitose trans- Spalio 22 d.: Meksikos generalinis prokuro- mos megaužtvankos statymo darbus. Tačiau demokratijos aktyvistė šiuo metu, porto priemonėse buvę žmonės. Vieno au- ras praneša, kad yra išduodamas suėmimo Suu Kyi 2013 m. kovą taip pat buvo kriti- pagal konstitucijos sąlygas, negalėtų tapti ša- tobuso studentai pamėgino pabėgti, tačiau orderis Abarcai, jo žmonai ir miesto polici- kuojama dėl paramos kontraversiškai Kinijos lies vadove. Pagrindinis įstatymas sako, kad juos greitai pavijo policijos pareigūnai, kurie jos viršininkui. nugabeno juos į vietinę policijos nuovadą. № 42 [921] finansuojamai vario kasyklai, kai ji paragino tinis arba vaikai yra užsienio piliečiai. Aung kyti, tyrėjams sakė, kad jie perdavė studentus gubernatorius Angelis Aguirre‘as. Spalio 23 d.: Atsistatydina Gerero valstijos prezidentu negali tapti asmuo, kurio sutuok- Kai kurie pareigūnai, kurie dabar yra sulai- vietinius gyventojus nereikalauti jos užda- rymo, kadangi tai padarytų žalą tek vietos, San Suu Kyi velionis vyras buvo Didžiosios Spalio 29 d.: Prezidentas Enrique Pena Nieto vietos narkotikų kartelio gaujai, pasivadinu- Britanijos pilietis – kaip ir jų du sūnūs. tiek nacionalinei ekonomikai. susitinka su dingusių studentų artimaisiais ir „Mes turime sutarti su kaimynine šalimi, Daugelio nuomone, tas konstitucijos punk- Lapkričio 4 d.: Abarca ir jo žmona suima- Gaujos lyderis, kuris taip pat buvo sulaikytas, 8 norime to ar ne“, - tąkart sakė ji įpykusiems tas buvo specialiai įtrauktas, kad užkirstų ke- siai Guerreros Unidos („Jungtiniai kariai“). pažada „atnaujinti paieškų planą“. lią opozicijos lyderės politiniam iškilimui. mi Meksike. teigė, kad jam vienas iš jo vyrų pasakė, kad vietos gyventojams.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13