Page 6 - Aidas_921
P. 6
Katalonija vis dar Vokietijos geležinkelių V. Putinas vėl aplenkė mašinistai pradėjo streiką žada balsavimą dėl nepriklausomybės paskelbimo Kosove - didžiausia krizė po PASAULIO NAUJIENOS tas Vladimiras Putinas aplenkė JAV prezi- Bahn“ prekinių traukinių mašinistai trečia- kad neoficialus balsavimas dėl nepriklau- dalai įstūmė jauną Balkanų valstybę į di- B. Obamą nepriklausomybės Didesnių atlyginimų siekiantys „Deutsche Politikų ginčai ir nauji korupcijos skan- Jau antrus metus iš eilės Rusijos preziden- Katalonijos lyderis trečiadienį pažadėjo, džiausią politinę krizę po nepriklausomy- dienį pradėjo streiką, o ketvirtadienio rytą dentą Baracką Obamą kovoje dėl galin- prasidėjo keleivinių traukinių darbuotojų bės paskelbimo. Dėl spragos konstitucijoje giausio pasaulyje lyderio titulo, kurį skel- bia „Forbes“. B.Obama jau trečią kartą pra- sybė, lapkričio 9 dieną įvyks, ir taip sukėlė laimi kovą dėl aukščiausios vietos – du streikas. Protesto akcija truks iki pirmadie- somybės, kurį uždraudė Ispanijos vyriau- Kosovas atsidūrė, regis, neišsprendžiamo- nio ryto ir bus ilgiausias Vokietijos geležin- je politinėje aklavietėje, kuri gali priversti nuo Francisco Franco laikų precedento ne- kartus V.Putinui ir vieną kartą Kinijos va- kelininkų streikas šalies istorijoje. Paskutinę turintį konstitucinį konfliktą. Ignoruodamas rengti naujus rinkimus – praėjus vos 5 mė- dovui Xi Jinpingui, kuriam teko trečioji vie- minutę mėgindama išvengti streiko, kuris virtinę Madrido mestų teisinių iššūkių, re- nesiams po praėjusių. Konstitucijoje dekla- ta. Ketvirtas – popiežius Pranciškus, penkta gali labai aptemdyti savaitgalį vyksiantį giono prezidentas Arturas Masas pažadėjo ruojama, kad daugiausiai vietų parlamente – Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Tarp Berlyno sienos griūties 25-ųjų metinių mi- ginti katalonų „teisę priimti sprendimą“, ne- gavusi partija skiria parlamento pirminin- 12 naujų vardų minėtinas Indijos ministras nėjimą, „Deutsche Bahn“ paragino trauki- paisant prieš dieną Ispanijos Konstitucinio ką ir bando formuoti vyriausybę. Tai da- pirmininkas Narendra Modi, kuriam teko nių mašinistų profesinę sąjungą GDL, turin- Teismo paskelbtos nutarties sustabdyti pla- bartiniu atveju reiškia Kosovo demokratinę 15 vieta; „Alibaba“ steigėjas ir turtingiau- čią 20 tūkst. narių, sutikti pradėti derybas nuojamą plebiscitą. „Mes nusprendėme tęsti partiją (PDK), kuriai vadovauja buvęs par- sias Kinijoje žmogus Jack Ma yra 30-tas, o su tarpininkais ir atsisakyti streiko, kuris su- šį kolektyvinį procesą. Visi žmonės turi tei- tizanas Hashimas Thacis, ir kuri šalį valdė kalifu pasiskelbęs grupuotės „Islamo vals- žlugdys kelionių planus milijonams keleivių. sę spręsti dėl savo ateities“, – sakė A.Masas nuo 2008 metų, kai buvo paskelbta jos ne- tybė“ vadovas Abu Bakr al-Baghdadi - 54- Retai kada į pramonininkų nesutarimus be- savo kalboje. Sekmadienio balsavimą, kurio priklausomybė nuo Serbijos. Tačiau opozi- as. Sąraše yra 26 asmenys iš JAV; Azijos ir sikišanti A.Merkel taip pat paragino maši- A.Masas nevadina referendumu, organizuoja cinės partijos susibūrė į koaliciją ir ne kartą Ramiojo vandenyno regiono atstovų yra 19, nistus elgtis santūriai ir pasiūlė apsvarstyti savanoriai, neturintys oficialaus rinkėjų są- blokavo PDK bandymus formuoti vyriau- tarp kurių – šeši iš Kinijos. Šiame sąraše 17 tarpininkavimo galimybę. Kelno ekonomi- rašo. Balsavimas rengiamas ignoruojant teis- sybę. Turėdama tik 37 deputatus 120 vietų valstybių vadovai vadovauja šalims, kurių nių tyrimų instituto teigimu, geležinkelinin- mo sprendimą, todėl A.Masas gali atsidur- parlamente, PDK turi mažai galimybių val- bendras vidaus produktas sudaro 48 trilijo- kų streikas ekonomikai gali kainuoti iki 100 ti sudėtingoje padėtyje. „Jeigu jie tai darys, dyti viena. Jei aklavietė tęsis, ji gali suduoti nus dolerių. Dešimtuke be minėtos A.Merkel mln. eurų per parą, jeigu bendrovėms teks tai bus pilietinis nepaklusnumas – ne bal- „neatitaisomą smūgį“ Kosovo tarptautinėms yra ir JAV federalinių rezervų pirmininkė sustabdyti surinkimo linijas. Beveik vienas suojančių žmonių, bet (su balsavimu) susi- pozicijoms, sako Prištinoje įsikūręs analiti- Janet Yellen, kuri yra šeštoji, o į sąrašą pa- penktadalis krovinių Europos didžiausioje jusių pareigūnų. Tai yra baudžiamasis nu- kas Belulas Beqajus. „Kosovas praranda bet teko dar septynios moterys, bet jos nepaki- ekonomikoje yra pervežama geležinkeliais. sikaltimas“, – sakė Yolanda Gomez, konsti- kokį panašumą į normalią šalį ir lėtai suka lo aukščiau 30 vietos. tucinės teisės ekspertė Ispanijos nuotolinių keliu žlugusios valstybės link“, – sakė jis. Pirmos oficialios užsienio studijų UNED universitete. O. Pistoriui skirta bausmė - kelionės vyks į Kijevą Izraelis įgyvendina planą pasibaisėtinai lengva? Naujasis Europos Komisijos pirminin- Portugalija išlydėjo sieną apgyvendinti žydų naujakurius Pietų Afrikos Respublikos (PAR) proku- kas Jeanas Claude‘as Junckeris trečiadie- pažeidusį Rusijos karinį laivą Izraelio vyriausybės komitetas pirmadie- rorai antradienį pateiktoje apeliacijoje dėl nį pranešė, kad pirmosios savo kelionės už Portugalijos kariniai laivai trečiadienį iš nį atliko tolesnį žingsnį projekte, pagal kurį nuosprendžio ir bausmės parolimpinio spor- Europos Sąjungos ribų vyks į Kijevą, kai savo teritorinių vandenų išlydėjo Rusijos ka- ketinama pastatyti 500 namų žydų nauja- to žvaigždei Oscarui Pistoriusui jam skirtą taikos planas Ukrainoje pakibo ant plau- rinės hidrografijos laivą, reaguodamas į pa- kuriams Rytų Jeruzalėje, nors Jungtinės penkerių metų laisvės atėmimo bausmę va- ko. „Vyksiu į Kijevą, tik dar nežinau, kada“, skutinį iš virtinės rusų laivų ar lėktuvų sie- Valstijos nepritaria statyboms šiose pales- dina „pasibaisėtinai lengva ir netinkama“. – sakė J.C.Junckeris per spaudos konferen- nos pažeidimų. Portugalai šį laivą pastebė- tiniečių teritorijose. Vidaus reikalų minis- „Penkerių metų laisvės atėmimo bausmė ... ciją ir pridūrė pažadėjęs Petro Porošenkai, jo sektoriuje, kuriame jiems priklauso iš- terijos preliminariai pritarė naujų namų sta- už Reevos Steenkamp nužudymą šios bylos kad jo „pirmasis dvišalis (susitikimas) už skirtinės teisės naudotis ištekliais, ir palydė- tybai Ramat Šlomo rajone, įkurtame Vakarų aplinkybėmis yra pasibaisėtinai lengva ir ne- ES ribų įvyks Kijeve“. Paliaubos Ukrainoje jo jį atgal į tarptautinius vandenis, pranešė Kranto teritorijoje, užimtoje per 1967 m. tinkama, kurios nebūtų skyręs joks protin- pakibo ant plauko trečiadienį, prezidentui Portugalijos gynybos ministras Jose Pedro karą ir prijungtoje prie Jeruzalės, nors to gas teismas“, – sakoma Nacionalinės perse- P.Porošenkai apkaltinus prorusiškus tero- Auiaras Branco vietos naujienų agentūrai žingsnio nepripažįsta tarptautinė bendruo- kiojimo baudžiamąja tvarka administracijos ristus, kad šie kelia grėsmę taikos procesui LUSA. Prieš savaitę Lisabonos jurisdikci- menė. Naujausias sprendimas nebuvo pla- (NPA) Aukščiausiajam teismui pateiktuo- ir nurodžius sustiprinti karines pajėgas ry- jai priklausančioje tarptautinėje oro erdvė- čiai viešinamas, akivaizdžiai vengiant didinti se dokumentuose. O.Pistoriusas, pirmasis tiniuose šalies miestuose. Savo kontroliuo- je Portugalijos naikintuvai du kartus perėmė trintį su Vašingtonu. JAV Valstybės departa- abiejų kojų neturintis parolimpinis sprinte- jamuose Rytų Ukrainos regionuose sekma- Rusijos karinius lėktuvus, nors Rusija tikina mento atstovė Jen Psaki sakė, kad tokie pra- ris, kuris olimpiadoje (2012 metų Londono dienį prorusiški teroristai surengė pseudo- esanti nekalta ir neigia, kad jos lėktuvai pa- nešimai prieštarauja Izraelio vyriausybės de- žaidynėse) varžėsi su negalios neturinčiais rinkimus, ignoruodami ES ir JAV perspėji- žeidė Portugalijos oro erdvę. Nuo praėjusių klaruotam tikslui siekti taikos sutarties. „Visa sportininkais, tvirtino, kad į R.Steenkamp mus. Paklaustas, ar tie pseudorinkimai, kurie metų, kai prasidėjo krizė Ukrainoje, Rusijos tai prieštarauja tam“, – J.Psaki sakė žurnalis- pro užrakintas tualeto duris savo praban- gali galutinai nulemti Ukrainos pasidalini- kariniai lėktuvai į Europos oro erdvę paten- tams per kasdienę spaudos konferenciją. Ji № 42 [921] giuose namuose Pretorijoje keturis kar- šauktos, J.C.Junckeris pareiškė, jog kol kas kintuvai daugiau nei 100 kartų kilo perim- pranešimai apie planuojamas statybas, bet ne pridūrė, kad Jungtinėms Valstijoms žinomi mą, reiškia, jog sankcijos Rusijai nebus at- ka gerokai dažniau. Šiais metais NATO nai- tus šovė per klaidą palaikęs ją įsibrovėliu. tų projektų detalės. „Gaila, kad tai stumiama Knygoje „Reeva: a Mother‘s Story“ aukos ti šalių oro erdves pažeidusius Rusijos lėk- niekas nepakis ir tai nėra sprendimas, kurį reikia priimti šiandien. Vis tik jis pakarto- į priekį, žinant ne vien Jungtinių Valstijų po- motina June Steenkamp rašo, jog buvo „šo- tuvus, o tai yra tris kartus daugiau nei pra- 6 kiruota“ dėl to, kad O.Pistoriusas buvo pripa- jo, kad ES pozicija dėl sankcijų priklausys ėjusiais 2013 metais, spalį nurodė naujasis žiūrį, bet ir daugelio tarptautinės bendruo- nuo įvykių Ukrainoje. menės (narių) požiūrį“, – pažymėjo ji. Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas. žintas kaltu tik dėl netyčinės žmogžudystės.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11