Page 5 - Aidas_921
P. 5
Žygis Čikagos dangoraižiais Nikas Wallenda sekmadienį sėkmingai įvykdė savo kontraversišką žygį lynu tarp Čikagos dangoraižių, sumušdamas du pasaulio rekordus ir ne- paisydamas kritikų, tikinančių, kad triukas buvo per pavojingas, kad jį būtų galima atlikti neprisirišus. ČIKAGA, ILINOJUS / REKLAMA Nikas Wallenda kerta Čikagos upę Nors televizija reginį sugebėjo ištempti iki žiūrovams, kad net septyni Wallenda šeimos dviejų valandų, Walenda perėjo dviem ly- nariai žuvo atlikdami aukštuminius triukus. nais per maždaug aštuonias minutes. Šis žy- Wallenda ant lyno žengė tik po 7:30 val. vaka- gis prisidėjo prie garsios akrobatų šeimos ro – praėjus pusantros valandos transliacijos legendos, o paskutinės minutės pakeitimai laiko, per kurį buvo paimti interviu iš jo žmo- lyno tvirtinime ir susirūpinimas dėl stipraus nos, tėvo, dėdės ir pastoriaus Joelio Osteeno. vėjo tik dar labiau įkaitino žiūrovų aistras. Transliacijos metu Walendos šeima nuolat „Žiūrėdami į mane jūs tikriausiai galvo- reiškė susirūpinimą dėl nuolydžio – nors, ga- jate, kad esu pamišęs, tačiau būtent tam aš limas daiktas, nuogąstavimai buvo kiek per- esu sutvertas“, - sakė Wallenda, žengęs pir- dėti kvapą gniaužiančios ir prie ekrano pri- muosius kelis žingsnius lynu. kaustančios televizijos vardan. Penktadienį 35-erių Wallenda žygį pradėjo nueidamas buvo ypatingai vėjuota, šalta ir snigo, tad lynų maždaug du miesto kvartalus nuo vakarinio tvirtinimas buvo pradėtas vėliau nei planuo- Marina City bokšto iki Leo Burnetto pastato. Šis ta, o ilgąjį lyną teko tvirtinti toliau nei buvo pirmasis ėjimas, kuris truko 6:51 min. ir buvo sumanyta. Dėl tokių paskutinės akimirkos atliktas 19 laipsnių nuožulnumu skersai Čikagos pakeitimų, nuolydis ilgojoje distancijoje pa- upės, pasiekė pasaulio rekordą kaip didžiau- kito nuo rengėjų žadėtų 15 iki 19 laipsnių. sio nuolydžio ėjimas lynu tarp dviejų pastatų. „Šįkart nesame taip pasiruošę, kaip papras- Tuomet sekė antrasis, dar sudėtingesnis žy- tai stengiamės būti“, - likus kelioms minu- gis. Wallenda liftu nusileido žemyn ir grįžo į tėms iki pasirodymo sakė Wallendos dėdė ir vakarinį Marina City bokštą, kur jis per 1:17 vyriausiasis inžinierius Michaelas Trofferis. min. užrištomis akimis lynu nuėjo iki ryti- Wallenda galėjo sumažinti kritimo riziką, su- nio pastato bokšto. Ėjimas vyko 500 pėdų tikdamas dėtis specialius saugos diržus, ku- aukštyje ir pasiekė aukščiausio ėjimo lynu riuos nenoromis segėjo 2012 metais kirsdamas užrištomis akimis pasaulio rekordą. Niagaros krioklį. To reikalavo aną žygį translia- Abu ėjimai metė savų iššūkių šaltakraujiš- vusi ABC televizija. Tuo tarpu Discovery jokių kam akrobatui. Eidamas užrištomis akimis reikalavimų ir apribojimų akrobatui nekėlė. jis buvo neįprastai tylus, nieko nekomenta- Čikagos miestas taip pat pasirinko nepai- vo, o prieš ėjimą paprašė tylos ir iš žiūrovų. syti valstijos įstatymo, reikalaujančio apsau- Ir nors einamas virš upės jis kalbėjo, dėl gos priemonių pasirodymams, atliekamiems nenumatyto net colio nesiekiančio pločio 20 pėdų ir didesniame aukštyje. Miesto val- lyno judėjimo atsisakė minties telefonu pa- džia sakė, jog įstatymas, kuris yra skirtas ap- sidaryti asmenukę. Jis pranašavo, kad ėji- saugoti atlikėjus nuo prievartinio darbo ne- mas užtruks apie 15 minučių, tačiau grei- saugiomis sąlygomis, negalioja tokiam gar- tai tapo aišku, kad jis 600 pėdų aukštyje il- siam nutrūktgalviui kaip Wallenda. gai užsibūti nežada. Discovery planavo nutraukti transliaciją tuo „Greičiausiai būčiau ėjęs lėčiau, jei ne man atveju, jei Wallenda nukris, sakė prodiuseriai. į nugarą pūtęs vėjas“, - vėliau jis sakė spau- Transliacija vyko su 10 sekundžių vėlavimu. dos konferencijoje. Wallenda pasakojo, kad planuoja su šeima Policijos duomenimis, į reginį pasižiūrė- šiek tiek pailsėti, o tada bandys atkartoti sep- ti susirinko apie 50 tūkst. žiūrovų. Pirmojo tynių asmenų piramidės triuką, kuriuo garsėja ėjimo metu Wallenda bendravo su minia ir jo šeima ir kuris kartą baigėsi dviejų žmonių TV žiūrovais, komentuodamas ataidinčius mirtimi. Vėliau jis ketina pakartoti savo sene- garsius palaikymo šūksnius. „Tik paklausy- lio ėjimą lynu Talulos kyšulyje ir toliau siek- kite šio ūžimo, - sakė jis. - Aš myliu Čikagą, ti leidimo atlikti pasirodymą Niujorke, kurio o Čikaga neabejotinai myli mane.“ policijos vadas į jo pasiūlymą sureagavo šaltai. № 42 [921] Žygis lynu prasidėjo po ilgos renginį tiesio- „Miestas oficialiai mūsų pasiūlymo neatme- giai transliuojančio Discovery kanalo įžan- tė. Mano gyvenimo moto yra „niekada nepasi- gos, kurios metu buvo dažnai primenama duok“. Aš eisiu lynu ir Niujorke“, - sakė Wallenda. 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10