Page 4 - Aidas_921
P. 4
Išrinktas naujas valstijos Aktyvus palaikymas ČIKAGA, ILINOJUS Antradienio vakarą Bruce‘as Rauneris šventė pergalę Ilinojaus guberna- Antradienį Ilinojaus gyventojai rinko ne tik aukščiausią valstijos vadovą, gubernatorius referendumo klausimams Senato ir Atstovų rūmų narius – nedera pamiršti ir referendumo klausimų. toriaus rinkimuose. Agresyvi rinkimų kampanija, sumušusi politinio lėšų rinkimo rekordus, atsipirko - rinkėjų valia nutraukė ne tuziną metų trukusią demokratų vienvaldystę ir estafetę perdavė respublikonui. Du tokio pobūdžio klausimai, kuriais demokratai tikėjosi privilioti daugiau savo šalininkų prie balsadėžių, sulaukė itin didelio rinkėjų palaikymo: minimalaus atlyginimo kėlimas ir didesni pajamų mokesčiai milijonieriams. kalinamo Rodo Blagojevichiaus apkaltos. Ko gero greičiausiai mus pasieksiančios buvo pripažinta, kad federalinis reikalavimas Raunerio pergalės pasekmės ateis drauge su vals- darbdaviams, draudžiantiems savo darbuotojus, tijos pajamų mokesčio lemtimi. Pagal dabartinį suteikti savo darbuotojoms kompensacijas kon- įstatymą, sausio 1 d. (mažiau nei 2 savaitės po traceptikams pažeidžia jų religinius įsitikinimus. naujojo gubernatoriaus prisaikdinimo) mokestis Nors gimstamumo kontrolės klausimas taip nuo 5 proc. turi sumažėti iki 3,75 proc. pat neturėjo įstatymo galios, rinkėjai taip pat Quinnas planavo siekti, kad mokestis nesu- balsavo ir dar dėl dviejų klausimų, kuriais sie- mažėtų ir nepaliktų žiojėjančios spragos valsti- kiama keisti valstijos Konstituciją. Norint, kad Bruce‘as Rauneris švenčia pergalę jos biudžete. Rauneris tikino norįs ilgainiui su- sprendimas įgautų įstatymo teisę, „už“ turė- „Tai yra jūsų pergalė. Tai yra kiekvienos mažinti mokestį iki 3 proc., tačiau nenurodė, ar jo balsuoti arba trys penktadaliai atidavusių- Ilinojaus šeimos pergalė“, - kalbėjo Rauneris gar- mokesčio sumažinimas iki 3,75 proc. yra įma- jų balsus už atitinkamą klausimą arba daugu- siai džiūgaujančiai savo šalininkų miniai, susi- nomas artimiausiu metu. Nei vienas šių klausimų pritarimo atveju ne- ma dalyvavusiųjų rinkimuose. rinkusiai Chicago Hilton and Towers. Paskutinėmis ikirinkiminėmis dienomis turi įstatymo galios. Tačiau jie gali suteikti de- Pirmasis iš šių klausimų buvo skirtas nusikal- Respublikonas sakė, kad šie rinkimai Ilinojui Rauneris žadėjo, kad jei bus išrinktas, pasistengs mokratams, kurie Springfi lde kontroliuoja abu timo aukų teisių stiprinimui, reikalaujant, kad yra „istorinė akimirka“, pridurdamas, kad pa- užkirsti kelią Quinnui ir beišeinančiai valdžiai Kongreso rūmus, daugiau politinių svertų atei- aukos būtų informuotos apie visus teisminius skambino Atstovų rūmų spikeriui Michaelui iki jo prisaikdinimo įtvirtinti įstatymą, kuriam tyje siekiant įgyvendinti savo planus. Tai ypač žingsnius, susijusius su jų tariamais skriaudė- Madiganui ir Senato prezidentui Johnui jis nepritaria (kuriuo greičiausiai būtų suteikta pasakytina apie minimalaus atlygio kėlimą, jais. Taip vadinamasis Marsės įstatymas (Marcy‘s Cullertonui – dviem demokratams, kuriuos jis daugiau apsaugos ir garantijų sąjungoms priklau- klausimą, kurio įstatymų leidėjai pažadėjo im- Law), kurio įteisinimo yra siekiama keliose vals- juodino visos savo kampanijos metu ir vadino santiems darbuotojams). tis dar iki metų pabaigos. tijose, taip pat suteikia teisę aukoms pasisakyti „nepatikimos ir sugedusios“ Springfi ldą kontro- Raunerio pergalė žymi pirmą kartą, kai Surinkus balsavimo duomenis iš 68 rinkimų teisme, kai yra sprendžiama dėl bet kokių baus- liuojančios sistemos dalimi. „Pasakiau jiems, kad Ilinojaus rinkėjai išsirinko respublikoną guber- apygardų, paaiškėjo, kad maždaug 63 proc. visų mės pakeitimų (pvz., paleidimo anksčiau laiko, tai yra galimybė mums dirbti drauge, tai gali- natorių nuo 1998 metų, kai rinkimus laimėjo rinkėjų palaiko iniciatyvą didinti minimalų at- malonės ir pan.). mybė pajungti abiejų partijų pajėgas“, - kalbė- George‘as Ryanas. Respublikonas Ryanas nu- lygį nuo $8,25 iki $10 už valandą nuo sausio Suskaičiavus balsus 84 rinkimų apygardose, jo Rauneris, o paminėjus demokratų lyderius iš sprendė nesiekti perrinkimo, nes tuo metu vyko pirmos dienos. „Prieš“ balsavo 37 proc. visų 77 proc. rinkėjų palaikė Konstitucijos patai- minios pasigirdo nepritarimo šūksniai. kriminalinis jo veiklos tyrimas. Vėliau jis buvo rinkėjų. Du profesinių sąjungų remiami politi- są, kuri taip pat reikalautų atsižvelgti į aukos Demokratas gubernatorius Patas Quinnas atsi- nuteistas dėl kaltinimų korupcija, o postą 2002 niai komitetai surinko virš $4,2 mln. šio klau- ir aukos artimųjų saugumą, sprendžiant dėl sakė pripažinti pralaimėjimą, argumentuodamas, metais laimėjo Blagojevichius. Taip nutrūko 26 simo paramai, atskleidžia valstijos kampanijų kaltinamojo užstato ir paleidimo. kad dar liko pakankamai nesuskaičiuotų balsų, metų trukęs respublikonų valdymas, o Ilinojus fi nansiniai įrašai. Antradienį rinkėjai taip pat palaikė ir kitą jog rezultatas dar galėtų pasikeisti. „Nematau rei- ilgam tapo mėlyna valstija. Nuo pat pradžių taip pat matėsi aiški tendenci- valstijos Konstitucijos pataisą, kuri draustų kalo pasiduoti, kol dar yra skaičiuojami balsai, - Rinkimų kampanija buvo brangi (Quinno rin- ja, kad rinkėjai yra linkę palaikyti didesnį milijo- rinkėjų diskriminaciją dėl „rasės, odos spal- savo šalininkams sakė Quinnas. - Mes nenusilei- kimų štabas išleido apie ~$30 mln., Raunerio – nierių apmokestinimą. Suskaičiavus tuos pačius vos, etninės priklausomybės, kalbinės mažu- sime, kol nebus suskaičiuoti visi balsai.“ apie ~$66 mln., iš kurių $27 mln. buvo iš jo pa- 68 procentus visų valstijos rinkėjų balsų, 61 pro- mos statuso, nacionalinės kilmės, religinių pa- 98 proc. valstijos rinkimų apygardų patei- ties kišenės) ir nešvari. Abu varžovai kaip įma- centas balsavo už tai, kad trimis procentais būtų žiūrų, lyties, lytinės orientacijos ar pajamų“. kus rezultatus, Rauneris surinko 51 proc., o nydami juodino ir kritikavo vienas kitą: Quinnas padidintas pajamų mokestis nuo daugiau $1 mi- Suskaičiavus 86 proc. balsų, šią pataisą palai- Quinnas – 46 proc. balsų, pranešė Associated Raunerį pateikė kaip mokesčių vengiantį, į ne- lijono pajamų. Gautos lėšos būtų skiriamos mo- kė 72 procentai rinkėjų. Press. Liberalas Chadas Grimmas surinko 3 proc. aiškius reikalus besiveliantį verslininką, o šis, kykloms. Klausimas dėl didesnio milijonierių Kuko apygardos rinkėjai taip pat palaikė ir visų rinkėjų balsų. savo ruožtu, visą atsakomybę už nepavydėtiną apmokestinimo išsivystė iš nesėkmingo Atstovų du valstybinio masto pasiūlymus (nei vienas Rauneris tuo metu Quinną lenkė 180 tūkst. bal- Ilinojaus fi nansinę situaciją sumetė ant Quinno rūmų spikerio demokrato Michaelo Madigano iš jų neturi įstatymo galios). Suskaičiavus 95 sų, tačiau demokratas sakėsi dedąs viltis į atidėtą pečių, drauge žadėdamas mažinti mokesčius ir bandymo įvesti valstijos Konstitucijos pataisą, ku- proc. balsų, 86 procentai balsavo už valstijos išankstinio balsavimo rezultatą ir paštu atiduo- kurti darbo vietas. Deja, jis nesileido į detales ir ria būtų didinamas pajamų mokestis milijonie- fi nansavimo psichikos sveikatos paslaugoms tų balsų rezultatus, o taip pat negalutinius nau- neaiškino, kaip planuoja tai pasiekti. riams. Kai nepavyko priimti norimo įstatymo, didinimą, o 87 procentai pritarė asmens isto- jų rinkėjų balsus, kurie turės dar būti patikrin- Rauneriui tapus gubernatoriumi, abstrak- Madiganas ėmėsi plano B – įtraukė klausimą į rijos tikrinimui išduodant šaunamuosius gin- ti ir patvirtinti. Raunerio pergalė simbolizuoja čių pažadų nebepakaks – reikės imtis veiksmų. patariamąjį referendumą. klus bei kovinių ginklų ir didelės talpos šau- gniuždantį prezidento Baracko Obamos pralai- Raunerio, žadėjusio kurti verslui palankias sąly- Šiuo metu Ilinojuje yra pastovus pajamų mo- dmenų magazinų draudimui. mėjimą jo gimtojoje valstijoje. Prezidentas drau- gas ir kritikavusio profesinių sąjungų lyderius, kestis, o kai kurie demokratai jau seniai siūlo Čikagos miesto ribose suskaičiavus 92 procen- ge su pirmąja dama Michelle Obama ir vicepre- laukia nemažai iššūkių ir, žinoma, Madigano ir keisti valstijos konstituciją ir įtraukti progre- tus balsų paaiškėjo, kad rinkėjai pritaria dar trims zidentu Joe Bidenu rinko kampanijos lėšas ir ra- demokratų opozicija, kuri kliaujasi fi nansine ir sinius pajamų mokesčius, kaip ir federalinėje įstatymo galios neturintiems pasiūlymams: 74 gino rinkėjus palaikyti Quinną. kitokia rinkimine profsąjungų parama. mokesčių sistemoje. proc. pritarė, kad valstijos turi suteikti miestams Abu kandidatai rinkimų kampanijai bendrai Visos kampanijos metu Rauneris sakėsi gau- Dar vienas patariamojo referendumo klau- teisę spręsti, kur turi būti įrengiami medicininės išleido $100 milijonų, iš kurių didžioji dalis nu- nantis politinių patarimų iš buvusio Indianos gu- simas buvo dėl kontraceptikų kompensavimo. marihuanos auginimo ir pardavimo centrai; 78 Suskaičiavus 66 proc. balsų paaiškėjo, kad 63 № 42 [921] keliavo agresyvioms TV reklamoms, skirtoms bernatoriaus Scotto Walkerio padėjėjų ir patarė- procentai visų balsavusiųjų mano, jog Ilinojaus ti Federalinės aviacijos administracijos peržiūrė- proc. rinkėjų mano, kad Kongresas turi reikalau- bernatoriaus Mitcho Danielso ir Viskonsino gu- pademonstruoti priešininką netinkamu asme- ti garso taršos standartus tarptautiniame O‘Hare sveikatos draudimo planai privalo kompensuoti jų. Šios savaitės pradžioje Rauneris sakė, jog pir- niu vadovauti penktai didžiausiai šalies valstijai. oro uoste; 74 proc. pritarė mokyklų fi nansavi- Nepaisant abiejų kandidatų pastangų, rinkė- miausia imsis formuoti „superkomandą, kuri pa- ir kontraceptikus, jei kompensuoja ir kitus re- tingą kapitalo investuotoją, o ne Quinną, kuris „Man tai labai svarbu. Aš vykdau misiją. Iš kar- cijavo JAV Aukščiausiojo teismo priimtas taip skiriama skurstantiems moksleiviams ir tiems, 4 jai labiau palaikė dar neišbandytą Raunerį – tur- darys perversmą valdžioje. ceptinius vaistus. Šį referendumo klausimą ini- mo formulės pataisoms, kad daugiau lėšų būtų kuriems anglų kalba nėra gimtoji. šias pareigas perėmė 2009 metais po šiuo metu to imsiuos darbo“, - sakė jis. vadinamasis Hobby Lobby sprendimas, kuriuo
   1   2   3   4   5   6   7   8   9