Page 2 - Aidas_921
P. 2
VERSLAS Rinkimų JAV rezultatai – naudingi Lietuvai PARDUOTUVĖS, IŠPARDAVIMAI CONTINENTAL TOYOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kuriant geriausią ir demokratiškiausią prekybos blo- antklodžių, neperšaunamų liemenių, jiems reikia FURNISH 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ką tarp JAV ir ES“, – kalba Ž. Pavilionis. ginklų“, – kalba L. Kasčiūnas. 95 TH PRODUCE MARKET. . . . . . . . . . . . . . . . . .88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jo teigimu, manoma, kad tęsis, o galbūt dar la- Savo ruožtu Ž. Pavilionis pažymi, kad dar prieš MEDICINA SOUTH CHICAGO VEIN CLINIC. . . . . . . . . . .10, 11 biau paspartės ir prasidėjęs procesas leisti vis dau- rinkimus Senato Užsienio reikalų komitetas vien- SALT CREEK IMAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 DEVON MEDICINOS CENTRAS . . . . . . . . . . . . . .19 giau terminalų, įmonių iš Amerikos eksportuoti su- balsiai tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų balsais pritarė ka- SMILING EYES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 DR. ELENA EDWARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 skystintas dujas, naft ą. rinės pagalbos Ukrainai teikimui. Tačiau šiuo klau- EYE Q OPTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DR. ELENA LEVITIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 „Kaip žinome, kitais metais Amerika turbūt taps simu dar turi būti balsuojama Senato plenariniame DR. MONIKA ŠPOKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 naft os išgavimo lydere ir, jei ji panaikintų net 50 posėdyje, taip pat svarbi ir Baracko Obamos reak- DR. VADIMAS DECHTIARIS. . . . . . . . . . . . . . . . .25 GRAND AVENUE CHIRURGIJOS CENTRAS . . . . . .25 metų galiojantį draudimą eksportuoti naft ą, tai, be cija į balsavimo rezultatus. DR. GREGORY MARKARIAN . . . . . . . . . . . . . . . .27 ADVANCED UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 abejonės, padarytų didžiulę įtaką jau ir taip kren- DR. DEAN DENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DR. JELENA PLAVNIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 tančiai naft os kainai. Kas, tikėkimės, labai atsilieptų Dėl Ukrainos respublikonai ir MEDICINOS CENTRAS „SANA” . . . . . . . . . . . . . .29 WHEATON MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . .31 mūsų kaimynų biudžetui ir galėtų gerokai apraminti demokratai linkę vienytis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOMATOLOGIJA jų karines ambicijas“, – sako diplomatas. Pašnekovai pastebi, kad dėl karinės pagalbos PREMIER DENTAL CENTER. . . . . . . . . . . . . . . . .21 SAIMONAS BOJARSKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Anot Lietuvos ambasadoriaus JAV, tikėtina šiek tiek Ukrainai bei griežtesnės laikysenos Rusijos atžvil- TOWER DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 griežtesnė politika Rusijos atžvilgiu. Ž. Pavilionis giu yra linkę sutarti tiek JAV Kongreso kairieji, tiek COUNTRYSIDE DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DR. IRINA AYNGORN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 neatmeta galimybės, kad sankcijos Rusijai ir toliau dešinieji. DANTŲ TAISYMO LABORATORIJA . . . . . . . . . . . .29 BARINGTON DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 bus gilinamos, kadangi ši nerodo jokio noro vyk- „B. Obama savo Vest Pointo kalboje šį pavasarį yra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEKILNOJAMASIS TURTAS dyti pačios sukurtus susitarimus. aiškiai paskęs, kad NATO sąjungininkės bus ginamos NEIGHBORHOOD LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VYTAUTAS SRUOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 „Tikėtina, kad sankcijos Rusijai bus gilinamos, nes visomis išgalėmis, tačiau už NATO ribų esančios ša- AMBER REALTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 BLUEBIRD, ARTURAS STROKOVAS . . . . . . . . . . .37 jos agresija didėja – ginklai, specialiosios pajėgos lys gali tikėtis politinės, diplomatinės paramos, sank- KĘSTAS VILEIKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 ir toliau siunčiamos į Ukrainą, vykdomi rinkimai, cijų skriaudikams, bet nieko daugiau. Mano požiū- NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINTOJAS . . . . . . .37 DAIVA JASMANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 kurie niekaip nebuvo aptarti ir yra sukurti pačios riu, respublikonai to jo pasakymo savo veiklos gai- VILMA GARMUTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 LOLITA RASIMAVIČIŪTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Rusijos“, – svarsto Ž. Pavilionis. rėmis nelaikys. Manau, ir demokratų pusėje atsiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSAI/АDVOKATAI sąjungininkų, kurie parems griežtesnę respubliko- ANDRIUS ŠPOKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ARKADY REIFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ukrainos viltys galėtų nų laikyseną, kadangi net ir demokratai, ypač kon- KRISTINA WAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ANDRIUS RAMONAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 būti pateisintos servatyvesni, abejoja neveiksnia B. Obamos pozi- AUDRIUS BUTVILAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Žygimantas Pavilionis DARIUS AUDICKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Rytų Europos studijų centro (RESC) analitikas cija. Jie seniai suvokė, kad B. Obama Ukrainoje ne- TIMOTHY SCOTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Dėl respublikonų sėkmės vidurio kadencijos rin- Laurynas Kasčiūnas, kalbėdamas apie galimą rin- nori nieko imtis“, – tikina L. Kasčiūnas. EDWARD KOGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 LG SOCIAL SERVICES, INC. . . . . . . . . . . . . . . . .35 kimuose Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ga- kimų JAV baigtį, pabrėžia, kad ši yra labai svarbi Tuo metu Ž. Pavilionis pažymi, jog Amerikoje itin NOTARŲ BIURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 RALPH W. BRISCOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 lime sulaukti griežtesnės politikos Rusijos atžvil- Ukrainai. gaji samprata, kad laisvė nėra duotybė, ją reikia gin- FEDOR KOZLOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . giu, postūmio JAV ir Europos prekybiniuose santy- JAV Senate, kaip primena RESC analitikas, buvo ti ir už ją kovoti. DRAUDIMAS IEVA MARKEVIČIŪTĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kiuose bei energetinių išteklių eksporto srityje, sako parengta rezoliucija, pavadinta Ukrainos pagalbos „Kartais pas mus ar kitose šalyse laisvė priimama GET COVERED ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 RAIMONDA SIMKONIENĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. aktu. Joje numatyta 350 mln. JAV dolerių vertės ka- kaip kažkieno dovana ir vis reikalaujama tas do- ZHURAVLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Pasak Ž. Pavilionio, didžiulių pokyčių JAV poli- rinė parama Ukrainai, taip pat sąjungininkų statusas vanas didinti, patiems jų neapginant. Tačiau lais- INSURHAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 JAV INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 tikoje, respublikonams įgijus daugumą Senate, ti- Ukrainai, Moldovai ir Gruzijai. Rezoliucijoje ypa- vė, kaip vertybė, už kurią reikia kovoti, yra norma- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kėtis neverta, nes JAV yra prezidentinė valstybė ir tingas dėmesys teikiamas amerikietiškų žiniasklai- li Amerikos pozicija, ir ji, aš manau, Ukrainos at- SIUNTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BALTIC AUTO SHIPPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . .35 užsienio, saugumo politika visų pirma yra prezi- dos priemonių stiprinimui mūsų regione. žvilgiu gali tik sustiprėti“, – kalba diplomatas. Ž. ATLANTIC EXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dento rankose. Anot pašnekovo, po tokios rinki- „Jei respublikonai perims daugumą Senate, la- Pavilionis atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymo aktą MOKYKLOS/DARŽELIAI COLUMBIA DRIVING SCHOOL. . . . . . . . . . . . . . .51 mų baigties gali padaugėti vidinių įtampų, kurių ir bai tikėtina, kad tada jie perims strategiškai labai dėl karinės pagalbos Ukrainai paruošė būtent vie- “BIM BAM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 taip netrūksta, tačiau tikėtinas ir susitarimų kelias svarbią komitetų kontrolę. Yra toks Karinis komi- nas iš kairiosios daugumos Senate lyderių – sena- VAIKŲ DARŽELIAI, UŽSIĖMIMAI . . . . . . . . . . . . .63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bei Amerikos lyderystės sustiprėjimas. tetas, teigiama, kad jam galėtų vadovauti Johnas torius Robertas Menendezas. PASLAUGOS KLAUSAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 „Kalbant apie mums svarbius klausimus, daugelis McCainas. J. McCainas priskiriamas „vanagiškai“ „Kadangi jis yra emigrantų iš Kubos vaikas, matyt, CATHOLIC CEMETERIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 WISE GUYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 mano, kad, jei vis dėlto respublikonai paims daugu- geopolitinei linijai, ypač Rusijos atžvilgiu. Būtent prisimena, ką reiškia komunistinė diktatūra Kuboje CALLNAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 ORLAND BEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 mą ir Senate, prekybos klausimai turėtų būti spren- jis ir kalba, kad reikia apginkluoti ukrainiečius. O ir supranta, kad su tokiais autokratiniais ar totalitari- MVO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 ŠILDYMAS/VĖDINIMAS/SANTECHNIKA . . . . . . . .63 džiami kiek sklandžiau, nes tradiciškai respublikonai ukrainiečiai jau ne kartą ir Petro Porošenkos lūpo- niais režimais reikia tiesiog kovoti nuo pat pradžių, o IMPERIAL SAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 KOMPIUTERIŲ TAISYMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . .65 pasisako už laisvesnę prekybą. Tikėtinas postūmis mis kalbėjo Kongrese apie tai, kad jiems neužtenka ne bandyti jiems nuolaidžiauti“, – sako Ž. Pavilionis. NEW YORKER HAIR DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . .65 GROŽIO SALONAI, KIRPYKLOS, SPA . . . . . . . . . .65 TV IR INTERNETAS „UTEL”. . . . . . . . . . . . . . . . .81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis facebook www.facebook.com/www.aidas.us - Jūsų požiūris DARBO PASIŪLYMAI MIDWEST STAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 CDL VAIRUOTOJAI, OWNER OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 55, 57, 61 AMBER TRANSPORTATION . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ETHNIC MEDIA Kopijavimas be “Čikagos aido” redakcijos sutikimo TOWER COMMUNICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . .51 draudžiamas. Už publikuojamą reklamą ir KA LOGSTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 704 S.Milwaukee Ave., CASS EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 reklaminius straipsnius redakcija neatsako. Redakcija TRANSMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Wheeling, IL 60090 nerecenzūruoja ir rankraščių negrąžina. Autorių AEW TRUCKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Tel. 847 272 9222 / Fax 847 215 8455 DSV EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. TURBO EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 DĖL REKLAMOS SKAMBINTI All rights reserved. Newspaper “AIDAS” is not ENRIKA CORP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 UNITED TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Advertising 630 929 3603 responsible for display advertisements, advertising TMX INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 articles and their contents. All artwork and design SEEXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Klasifi kuoti skelbimai, palikite žinutę FUREXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 ISSN 1553-5762 of advertisement and editorial pages are intellectual NON STOP CARRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Classifi eds — leave a message property of American Lithuanian Newspaper “AIDAS”. LUCKY 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 www.aidas.us MPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 (877)459-0909 The opinions and observations expressed by authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lietuviškas savaitinis leidinys KELIONĖS REKLAMOS KLAUSIMAIS KREIPTIS and contributors of “Chicago Aidas” Newspaper are VYTIS TOURS, SKY TRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ,,ČIKAGOS AIDAS” not necessary represent the opinions and observations PRESTIGE TRAVEL, PELICAN TRAVEL . . . . . . . . .41 Advertising: Jovita Kuznecova of “Chicago Aidas” Newspaper. DOLERIS.COM, ADAM VACATION . . . . . . . . . . . .41 The American Lithuanian Weekly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 847 272 9222, ext.302 RESTORANAI/LAISVALAIKIS/POILSIS DAYS INN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 “CIKAGOS AIDAS” jovita.kuznecova@ethnicmedia.us IMPERIAL SAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 RENGINIAI, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI . . 69, 73-77 aidas@aidas.us / www.aidas.us aidas@aidas.us
   1   2   3   4   5   6   7