Page 12 - Aidas_921
P. 12
Užsienio kovotojai jungiasi prie Afrikos lyderiai sprendžia krizę PASAULIS teroristinių grupuočių Burkina Fase Nauja Jungtinių Tautų (JT) ataskaita skelbia, kad užsienio šalių kovotojai „precedento neturinčiu mastu“ jungiasi prie teroristinių grupuočių. Vien Ganos, Nigerijos ir Senegalo prezidentai šią savaitę lankosi Burkina Fase, kur siekia padaryti spaudimą kariuomenei, kad ši perduotų valdžią Sirijoje ir Irake tokių kovotojų yra jau apie 15 000. civiliui vadovui. Ekspertų komisijos, stebinčios „al-Qaeda“ pastaruoju metu Sirijoje ir šiaurės vakarų ir Talibano veiklą, išleista ataskaita buvo per- Irake išsikovotomis pozicijomis bei fi lmuo- duota JT Saugumo tarybai. tos medžiagos, kurioje užfi ksuoti užsienie- „Nuo 2010 m. šis skaičius yra daug kartų čių nukirsdinimai, išplatinimu. didesnis nei bendras užsienio kovotojų skai- JAV parėmė Saugumo tarybos rugsėjį pri- čius 1990-2010 m. laikotarpiu – ir jis toliau imtą rezoliuciją, kuri atkreipia dėmesį į au- auga“, rašoma ataskaitoje. gančią užsienio kovotojų teroristinėse or- Komisija taip pat teigia, kad kovotojai iš ganizacijose grėsmę. Rezoliucija ragina ša- daugiau nei 80 šalių dirba išvien su „al-Qae- lis neleisti savo piliečiams keliauti į užsie- da“ sąjungininkais Sirijoje ir Irake ir „formuo- nį prisijungti prie teroristų kovotojų. JAV ir ja naujos diasporos šerdį, kuri gali pasėti grės- daugelis Europos šalių jau yra priėmusios mę ateityje“, ir kad vidinis terorizmas gali iš- įstatymus, kurie leidžia joms baudžiamo- augti, kovotojams grįžus į savo gimtąsias šalis. jon atsakomybėn patraukti piliečius, kurie Protestuotojai reikalavo civilinio valdžios perdavimo Šalių įvairovė reiškia ir platesnį įgūdžių ir keliauja prisijungti prie ekstremistinių gru- Afrikos Sąjunga (AS) sako, kad kariuome- „Jeigu visi sutinka, nėra jokios priežasties, apmokymų pasidalijimą su Sirijos ir Irako puočių ar netgi tiesiog bando tai padaryti. nė pasielgė antikonstitutiškai, kai perėmė kon- dėl kurios valdžios perdavimas nebūtų atlik- kovotojais, įspėjama ataskaitoje. Tačiau Obamos administracija pripažino, trolę po to, kai prezidentas Blaise‘as Compaore tas per dvi savaites“, - sakė jis, praneša nau- „Turime įrodymų, kad kai kuriais atvejais, kad JT rezoliucija neturi jokio teisinio me- praėjusį penktadienį buvo priverstas atsistaty- jienų agentūra AFP. užsienio teroristai kovotojai iš Prancūzijos, chanizmo, kuris užtikrintų, kad kitos šalys dinti. Kariškiai užėmė valdžios vakuumą, kuris Opozicijos lyderiai nėra visiškai atmetę ka- Rusijos federacijos ir Didžiosios Britanijos padarytų tą patį, ir kad tarptautinė bendruo- susidarė penktadienį atsistatydinus ilgai val- riuomenės vaidmens valdžios perdavimo bei Šiaurės Airijos veikia kartu“, rašoma joje. menė neturi vieno bendro teroristinės gru- džiusiam Compaore, kuris savo postą paliko procese. Zida anksčiau buvo prezidento sar- Trečiadienį išleista ataskaita taip pat skel- puotės apibrėžimo. po masinių protestų bangos dėl jo siekio pra- gybos vado pavaduotojas. bia, kad vis didėjantis subtilus naudojima- „Šalys narys turi pačios atkreipti dėme- tęsti savo 27 metus trukusį valdymą. sis socialinės žiniasklaidos priemonėmis su- sį į šią problemą prie savo sienų ir taip pat AS pirmadienį kariuomenei paskyrė dvie- „Pasiliks tiek, kiek norės“ teikia „Islamo valstybei“ (IS) „kosmopoli- susitvarkyti su platesnėmis problemomis, jų savaičių trukmės galutinį terminą, ku- Besitęsiant protestams, Compaore pabėgo tišką“ įvaizdį. kurios dėl to kyla“, - sakė JT generalinio se- rio laikinasis lyderis pulkininkas leitenan- į kaimyninį Dramblio Kaulo Krantą (DKK) IS išgąsdino tarptautinę bendruomenę savo kretoriaus atstovas Stephane‘as Dujarricas. tas Isaacas Zida vėliau pažadėjo laikytis. ir šiuo metu yra apsistojęs šalies sostinėje Jungtinių Tautų (JT) pasiuntinys Vakarų Jamusukre. Prancūzija – buvusi kolonijinė val- Užsienio kovotojai Sirijoje Afrikoje Mohamedas Ibn Chambasas spau- džia – pripažino padėjusi evakuoti Compaore. DKK lyderis Alassane Ouattara sakė, kad dos konferencijoje Burkina Faso sostinėje Manoma, kad per pastaruosius trejus metus į Siriją atkeliavo apie 15 000 užsienio sakė, kad jis ir Afrikos šalių lyderiai tokį Compaore gali pasilikti šalyje tiek laiko, kiek kovotojų, kurie prisijungė prie pilietinio karo ir tokių džihadistinių grupių, kaip reikalavimą pateikė per susitikimą su ša- norės, kadangi jis padėjo pasiekti taiką šaly- „al-Nusra frontas“ bei taip vadinama „Islamo valstybė“. lies aukščiausio rango karininkais. je po neramumų, kilusių po 2010 m. rinki- Jei armija atsisakys, „pasekmės bus gana aiš- mų. Tačiau žiniasklaida teigia, kad buvusio kios“, sakė jis ir pridūrė: „Mes norime išveng- Burkina Faso prezidento buvimas DKK su- ti būtinybės įvesti sankcijas Burkina Fasui“. skaldė visuomenę, kai kuriems manant, kad jis tos krizės metu parėmė Ouattarą. „Greitas valdžios perdavimas“ „Kaip tarpininkas, jis padėjo savo broliams Kovotojai iš musulmoniškų Iš Vakarų šalių Pulkininkas leitenantas Zida oro uoste ša- iš Dramblio Kaulo Kranto atnaujinti dialogą... šalių (išskyrus Siriją ir Iraką) 11 920 2 970 lies sostinėje Uagadugu susitiko su Senegalo Būtent todėl, be jokios abejonės, mes džiau- prezidentu Macky Sallu, Nigerijos vadovu giamės jį turėdami čia po skausmingų įvykių, Goodlucku Jonathanu ir Ganos lyderiu sukrėtusių mūsų kaimynę“, - sakė preziden- Tunisas 3 000 Prancūzija 700 Johnu Mahama. tas Ouattara po apsilankymo pas Compaore. Saudo Arabija 2 500 JK mažiausiai 500 Prezidento Jonathano administracijos iš- „Mes norime, kad valdžios perdavimas įvyk- Jordanija 1 500 Vokeitija 400 platintame pranešime skelbiama, kad tri- tų taikiu ir konstituciją atitinkančiu procesu. Marokas 1 500 Belgija 300 jų vyrų delegacija, reprezentuojanti Vakarų Prezidentas Compaore pasiliks Dramblio Rusija – pagrinde Čečėnija 800 Australija 250-300 Afrikos regioninį valdžios organą ECOWAS, Kaulo Krante tiek, kiek jis norės“, - pridėjo jis. Libija 600 Nyderlandai 100-150 atvyko su tikslu „užtikrinti greitą dabartinės Pranešama, kad antradienį Uagadugu buvo Alžyras 400 Kanada 130 politinės krizės Burkina Fase išsprendimą“. ramios. Planuojama, kad AS Taikos ir sau- Turkija 400 Danija 100 Jie surengs eilę susitikimų su laikinąja ša- gumo taryba vėliau šį mėnesį susitiks dar Egimtas 350 Jungtinės Valstijos mažiausiai 100 lies valdžia, kurių metu sieks įgyvendinti kartą ir aptars susidariusią krizę, sakė jis. Pagal Burkina Faso konstituciją, Pakistanas – Talibanas 270 Norvegija 50-100 greitą valdžios perdavimą po AS perspėji- Nacionalinės Asamblėjos vadovas turi teisę mo, jog kariuomenei nesutikus to padary- Indonezija 200 Švedija 50-100 ti per dvi savaites, šaliai bus įvestos sankci- perimti valdžią, jeigu prezidentas atsistatydi- 50 200 Ispanija № 42 [921] Kosovas mažiausiai 100 Suomija 25-30 AS suspendavimas ir draudimas keliauti ka- rengto sukilimo, ir nuo to laiko laimėjo ketu- Filipinai na. Compaore valdžią perėmė po 1987 m. su- jos. Tarp jų gali būti Burkino Faso narystės 30 120 Malaizija ris ginčytinus rinkimus iš eilės. Protestų ban- Airija riuomenės pareigūnams. Po antradienį surengto susitikimo su opo- ga kilo po to, kai jis paskelbė apie savo planus Šveicarija 10 Indonezija 60 12 Šaltiniai:Kovos su terorizmu centras, Tarptautinis radikalizmo tyrimų centras, © GRAPHIC NEWS zicijos lyderiais ir aktyvistais, Zida teigė su- pakeisti konstituciją, kad galėtų dalyvauti dar vienuose rinkimuose kitais metais. tinkantis su AS reikalavimu. AIVD ir FSIS pranešimai, Soufan Group, vyriausybės duomenys
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17