Page 10 - Aidas_921
P. 10
VISA TIESA APIE VARIKOZINIŲ VENŲ GYDYMĄ ENDOVENINIU LAZERIU (EVLT) REKLAMINIS STRAIPSNIS rankų miklumas ir jo požiūris į kie- Ši metodika nereikalauja jokio spe- čių, tada pacientui yra uždedamas PATARIA PATYRĘS GYDYTOJAS FLEBOLOGAS DR. ALEKSANDRAS GORODECKIS Kaip vyksta pati EVLT procedūra? Visa procedūra trunka 20-30 minu- kvieną pacientą. Gydytojo patirtis - specialus kompresinis tvarstis, o ant tai ne tik atliktų lazerinių procedūrų cialaus paciento pasirengimo. Pasta- kiekis, bet ir jų atlikimo kokybė bei ruoju metu EVLT yra laikoma „biuro viršaus - iš anksto paruošta reikiamos tikslumas, o taip pat individualus chirurgijos“ atmaina, mat procesas kompresijos kojinė . Tuomet pacientui trunka vos apie 40 minučių, operacija yra rekomenduojama pusvalandį pa- gydytojo dėmesys kiekvienam paci- vaikščioti, o tada jis gali vykti namo ar entui. Ne paslaptis, kad kiekvienas atliekama su vietine nejautra, o rea- pacientas yra skirtingas. Aš per visą bilitacija po procedūros trunka 30-60 į darbą. Svarbu pažymėti, kad po EVLT savo praktikos laiką dar nebuvau su- minučių. Po to pacientas savarankiš- uždėtą kompresinę kojinę galima nu- sidūręs su dviem identiškomis vari- kai išvyksta iš klinikos ir gali iš karto imti ne anksčiau kaip po 5 parų. Visą kozės formomis. Todėl labai svarbu, grįžti į darbą. parą kojinę reikia nešioti pirmąsias kur gydytojas mokėsi lazerinių tech- Lazerinio gydymo saugumas ir penkias paras po lazerinės interven- nologijų ir endoveninės chirurgijos efektyvumas garantuojamas tik cijos. Vėliau apie pusantro mėnesio subtilybių, ir tai, kaip jis elgiasi su tada, kai klinikoje yra laikomasi visų ją pakanka nešioti tik dienos metu. savo pacientais; žmogiškumas ir ge- tarptautinių šios procedūros atliki- Pirmąsias kelias dienas po lazerinio raširdiškumas tik padeda specialistui mo standartų. gydymo pacientui nederėtų užsiimti Dr. Aleksandras Gorodeckis pasiekti geriausių rezultatų. Į tai bū- aerobika, kilnoti svorius ar užsiimti kita Board Certified Diagnostic and tinai atkreipkite dėmesį. EVLT procesas susideda iš penkių sunkia fizine veikla. Rekomenduojama Interventional Radiologist since 2001 Štai ir priėjome prie EVLT proce- etapų: kasdien ne trumpiau nei 1 val. vaikš- dūros mechanizmo ir proceso. Šios 1. Prieš pradedant endoveninį la- čioti pėsčiomis, esant galimybei veng- Šiandien aptarsime patį šiuolaikiš- metodikos mechanizmo esmė yra zerinį gydymą, pacientui stovint yra ti ilgo stovėjimo ar sėdėjimo, pusantro kiausią varikozinių venų gydymo aukštos energijos vandens lazerio pažymimos visos varikozinės venos mėnesio nesilankyti pirtyje. Daugiau metodą - EVLT. Šį straipsnį parašyti naudojimas. Atliekant endoveni- - tai daroma su ultragarso aparato pa- jokių rimtų apribojimų jūsų kasdienei privertė įvairūs mūsų pacientų klausi- nį lazerinį gydymą, ligos pažeistos galba. Nustatomos neefektyviai vei- veiklai ir gyvenimo būdui nėra. mai apie šią procedūrą, įsišaknijusios kraujagyslės sienelė yra veikiama kiančių vožtuvų ribos magistralinėse Noriu jūsų dėmesį atkreipti ir dar vie- nepagrįstos pacientų baimės, neaiš- lazerio šviesos skleidžiama šilumine venose, pažymimos visos kraujo įte- ną svarbų momentą, su kuriuo teko kumai dėl paties gydymo proceso ir energija. Šviesolaidis, kuris yra lazeri- kėjimo vietos, o taip pat lazerio įvedi- dažnai susidurti savo praktikoje - apie faktorių, nuo kurių tiesiogiai priklau- nio spinduliavimo šaltinis, įvedamas mo vieta ir jo šviesolaidžio pabaigos šio gydymo metodo neskausmingu- so šio metodo taikymo rezultatai. į pažeistą venos dalį per nedidelę taškas venoje. Pati lazerinė procedūra mą. Kalbėdamasis su pacientais, ku- Taigi, EVLT arba endovazalinis (en- odos punkciją (pradūrimą). Lazerio atliekama pacientui gulint ant chirur- rie šį gydymą jau buvo atlikę kitose doveninis) lazerinis varikozinių venų skleidžiama šilumos energija šildo ginio stalo. Oda yra dezinfekuojama, klinikose, o pas mus kreipėsi jau po gydymas yra vienas iš mažiausiai kraują, o kartu ir baltymus, iš kurių o operacinis paviršius uždengiamas to, dažnai išgirsdavau žmonių nusis- traumuojančių ir efektyviausių vari- yra sudaryta ir pati venos sienelė: sterilia danga. kundimus EVLT skausmingumu - juo kozės gydymo būdų. taip pažeista vena yra veikiama iš vi- 2. Ultragarso aparatu per nedidelį labiau ne nedideliais, ar vidutiniškais, Maždaug prieš 10 metų kraujagyslių daus, nekenkiant aplinkiniams audi- odos pradūrimą į veną yra įvedamas o ypatingai sunkiai ištveriamais skaus- chirurgijos srityje pasirodė naujas re- niams. Tokio poveikio rezultate ligo- specialus plonas kateteris, o per jį - mais lazerinės procedūros metu. Man voliucinis išradimas - varikozinio venų ta venos dalis savotiškai susiklijuoja dar plonesnis lazerinis šviesolaidis. nėra visiškai iki galo aišku, kas galėjo išsiplėtimo gydymas lazeriu. Vokiečių iš vidaus ir taip užsidaro. Vėliau, su 3. Toliau, vėlgi pasikliaudamas ul- šiuos skausmus sukelti, nes teisingai mokslininkų išvystyta venų oblitera- laiku, tą venos dalį, kurioje buvo at- tragarso aparatu, gydytojas teisingai atliekant procedūrą jūs iš viso neturite cijos (venų užrakinimo) technologija likta procedūra, organizmas pakeičia nustato šviesolaidžio darbinę dalį į jausti jokio skausmo! Prisiminkite tai. buvo pavadinta endovazaliniu lazeri- jungiamuoju audiniu. anksčiau numatytą tašką. Ši procedūra yra išties beskausmė, tik, niu gydymu, o šiandien ji yra plačiai Dabar, kai žinote, kas procedūros 4. Sukuriama „nuskausminanti pa- matyt, ne visų rankose... taikoma daugelyje klinikų. metu vyksta venos viduje, svarbu galvėlė“ - išilgai pažeistos venos pa- Bandžiau jums kuo detaliau papa- Nepaisant to, kad EVLT yra taikomas paminėti svarbų momentą - EVLT ge- cientui yra suleidžiami anestetikai. Be sakoti apie EVLT. Prisiminkite - ope- itin dažnai, procedūrą sudaro sudė- riausia yra naudoti naujausią lazerį, to, ši „pagalvėlė“ papildomai apsaugo racijos technika yra vienoda visiems, tingas technologinis ir manualinis kurio bangų ilgis yra 1 470 nm, o ne aplink veną esančius audinius nuo lazerinę įrangą galima nusipirkti, ta- procesas, reikalaujantis itin didelio klasikinį daugumoje klinikų naudoja- nudegimo. čiau jūsų gydymo rezultatai priklau- tikslumo, specializuotos ir kokybiš- mą 960 nm lazerį. Būtent tie lazeriai, 5. Žinoma, atliekamas pats lazerinis sys nuo to, kam patikėsite savo svei- kos įrangos. Tačiau noriu pabrėžti ir kurių bangų ilgis yra 1 470 nm, tie- varikozinės venos gydymas - EVLT. katą. Įgudusiose rankose, su teisinga tai, kad egzistuoja pagrindinis sė- siogiai ir maksimaliai veikia ligotos Gydytojas dar kartą patikrina, ar diagnoze, esant reikiamai patirčiai, kmingo jūsų gydymo faktorius - tai venos sienelę, nešildo aplinkinių au- teisinga yra šviesolaidžio viršūnėlės meistriškumui ir geranoriškumui, šis Gydytojas, kuris jums atliks gydymą! dinių ir jiems nekenkia bei užtikrina padėtis, įjungia lazerį ir palaipsniui metodas iš tiesų daro stebuklus! Be įsigyto išsilavinimo, labai svarbu praktiškai absoliutų neskausmingu- ištraukia šviesolaidį iš venos, o ši už- Būkite apsišvietę ir saugokite savo ir gytytojo flebologo meistriškumas, mą ir trumpą gijimo laikotarpį. sidaro. sveikatą! Dr. Gorodeckis ir IMED Vein – IMED VEIN Clinic South Chicago Vein Clinic № 42 [921] Atminkite, jei gydytojas Gorodeckis imasi gydyti jūsų venas - sėkmė yra 1247 Milwaukee Ave. Ste 100 Oak Lawn, IL 60453 9024 S. Cicero tai jūsų venų diagnostikos ir, svarbiausia, gydymo kokybės etalonas. Glenview, IL 60025 (312)994-2394 garantuota. Apie tai jums papasakos kiekvienas mūsų pacientas. (847)298-2200 10 Dr. Gorodeckis – tai gydytojas, kuriuo galima pasitikėti. imedvein.com southchicagoveins.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15