Page 6 - Aidas_917
P. 6
Pradėtos naujos dingusio Nobelio chemijos premiją Š. Korėja pateikė ataskaitą apie Malaizijos lėktuvo paieškos Paskelbti Sacharovo premijos PASAULIO NAUJIENOS mokslininkams Ericui Betzigui, Stefanui W. rengė itin retą posėdį, skirtą aptarti ataskai- dėtas naujas mįslingai dingusio Malaizijos logas iš Kongo Demokratinės Respublikos žmogaus teisių padėtį pasidalins trys mokslininkai finalininkai 2014 metų Nobelio chemijos premija skirta Ukrainos Euromaidano judėjimas, gineko- Pietinėje Indijos vandenyno dalyje pra- Šiaurės Korėja Jungtinėse Tautose (JT) su- Helliui ir Williamui E. Moerneriui „už flu- lėktuvo paieškų etapas. Pirmadienį apie 1 ir Azerbaidžano žmogaus teisių gynėja pre- tą apie žmogaus teisių padėtį šalyje. Vasarį 800 km į vakarus nuo Australijos pakran- tenduoja šiemet gauti Europos Parlamento orescencinės mikroskopijos tyrimus“, pra- nešė tinklalapis „Nobelprize.org“. Ilgą laiką įrodymų dėl „sistemingų, paplitusių ir gru- Apdovanojimas skiriamas žmogaus teisių ak- buvo manoma, kad optinei mikroskopijai paskelbtame JT pranešime nurodyta, jog yra tės darbą pradėjo Malaizijos laivas „GO įsteigtą Sacharovo premiją už minties laisvę. Phoenix“, turintis specialią hidrolokato- bių žmogaus teisių pažeidimų“. Teigiama, niekada nepavyks išgauti smukesnio vaiz- kad politiniais nusikaltimais kaltinami as- riaus technologiją. Operacija gali užtrukti tyvistams. Euromaidanui atstovauja žurna- do nei pusės šviesos bangos ilgio. Pasitelkę į menys „pradanginami“ darbo stovyklose, mažiausiai metus. „Boeing 777“ lėktuvas su listai Mustafa Nayemas ir Tetiana Čornovol, pagalbą fluorescencines molekules šių metų kur jie kenčia „tyčinį badavimą, priverstinį 239 keleiviais dingo kovo 8 dieną, skrisda- studentų aktyvistė Jelizaveta Ščepetilnikova Nobelio chemijos laureatai ištaisė šį trūku- darbą, egzekucijas, kankinimus, prievartavi- mas iš Malaizijos sostinės Kvala Lumpūro į bei dainininkė Ruslana Lyžyčko. Kitas pre- mą. Šiandien nanoskopija naudojama visame mus bei teisės į reprodukciją atėmimą prak- Kinijos sostinę Pekiną. Orlaivio vis dar ne- tendentas laimėti Sacharovo premiją - pasaulyje bei suteikia naujų žinių, naudin- tikuojant priverstinius abortus ir vaikžudys- pavyko rasti, nepaisant plataus masto tarp- Denisas Mukwege, Kongo Demokratinės gų žmonijai. Nanoskopijos pagalba moks- tę“. Manoma, kad šalies darbo stovyklose lai- tautinės paieškų operacijos. Remdamiesi Respublikos ginekologas, besirūpinantis lininkai gali matyti, kaip molekulės sukuria koma dešimtys tūkstančių žmonių. Šiaurės palydovų nuotraukų duomenimis, parei- seksualinės prievartos aukomis ir pilieti- sinapses tarp smegenų nervų ląstelių, aptik- Korėjos atstovas Choe Myong Namas posė- gūnai nusprendė, kad lėktuvas kelionę bai- nio karo siaubiamoje šalyje įkūręs ligoni- ti baltymus, kurie yra susiję su Parkinsono, dyje sakė, kad šalyje nėra „kalėjimo stovy- gė Indijos vandenyno teritorijoje, į šiau- nę. Trečioji finalininkė - šiuo metu įkalinta Alzheimerio ir Huntingtono ligomis, stebėti klų“, tačiau veikia „sulaikymo centrai, ku- rės vakarus nuo Australijos Perto miesto. Azerbaidžano žmogaus teisių gynėja Leyla baltymus apvaisintose kiaušialąstėse, šioms riuose žmonės tampa geresniais ir apmąs- Australijos transporto saugumo agentūros, Yunus. Šiuos tris finalininkus antradienį iš- tampant embrionams. 54 m. E.Betzigas dir- to savo netinkamą elgesį“. Jis pažymėjo, kad atsakingos už paieškas po vandeniu, vado- rinko Europos Parlamento (EP) Užsienio ba Howardo Hugheso medicinos institute Šiaurės Korėja yra „pereinamojo laikotar- vas Martinas Dolanas sakė „optimistiškai“ reikalų ir Vystymosi komitetai. Kam iš jų Ašberno mieste Virdžinijoje, 51 m. S.Hellis pio bendruomenė“, todėl „problemos gali- vertinantis naują paieškų etapą, kurio metu, atiteks šiemetinė premija, paaiškės spalio 16 yra Maxo Plancko biofizikinės chemijos mos, pavyzdžiui, ekonomikos ir kitose sri- tikimasi, galiausiai pavyks nustatyti lėktu- d. Premiją, pavadintą žymaus rusų disidento instituto Vokietijoje direktorius, o 61 m. tyse. Mes turime pastatyti daugiau namų ir vo buvimo vietą. Orlaivio paieškos buvo su- vardu, EP kasmet teikia išskirtinėms asme- W.Moerneris profesoriauja Kalifornijoje socialinių būstų, kad būtų užtikrintos geres- stabdytos prieš keturis mėnesius, siekiant su- nybėms ar grupėms, kovojančioms su dikta- įsikūrusiame Stanfordo universitete. daryti tikslų 110 tūkst. kvadratinių kilome- tūra, netolerancija, fanatizmu ar priespau- nės žmonių gyvenimo sąlygos“. trų Indijos vandenyno teritorijos žemėlapį. da. Premijos vertė - 50 tūkst. eurų. Japonijoje padaugėjo Turkijoje - policijos ir kurdų išsiveržusio ugnikalnio aukų protestuotojų susirėmimai Švedija pripažins Palestinos Pekinas atmeta Dalai Lamos Japonijoje gelbėtojai, tęsiantys dingusiųjų valstybę sugrįžimo galimybę paieškas po Ontakės ugnikalnio išsiveržimo, Turkijoje susirėmimai tarp policijos pa- Švedijos premjeras Stefanas Lofvenas pra- Pekinas trečiadienį atmetė Dalai Lamos su- rado dar vieną aukos kūną. Dabar aukų skai- reigūnų ir kurdų protestuotojų pareikala- nešė, kad šalies naujoji vyriausybė pripa- grįžimo į Tibetą galimybę, praėjus kelioms čius išaugo iki 55, dar devyni laikomi din- vo mažiausiai 12 žmonių gyvybių. Kurdai žins Palestinos valstybę, skelbia „Reuters“. dienoms po to, kai tremtyje gyvenantis dva- gusiais, skelbia japonų naujienų agentūra yra nepatenkinti, jų manymu, Turkijos ne- 2012-aisiais Jungtinių Tautų (JT) Generalinė sinis vadovas užsiminė, jog neformaliai de- „Kyodo“. Paieškų operacijos buvo atnaujin- veiksnumu siekiant apginti Sirijos Kobanės Asamblėja pritarė, kad Palestinai būtų su- rasi su Kinija dėl istorinės piligriminės kelio- tos po to, kai spalio 5 dieną nuspręsta nu- miestą nuo „Islamo valstybės“ kovotojų ata- teiktas valstybės stebėtojos ne narės statu- nės į Tibetą po daugiau kaip pusės amžiaus traukti paieškas dėl teritorijoje prognozuo- kų. Neramumams išplitus mažiausiai šešiuo- sas, tačiau Europos Sąjunga (ES) ir daugu- tremtyje. „Mūsų pozicija dėl Dalai Lamos jamo taifūno „Phanfone“. Antradienį apti- se šalies miestuose ir miesteliuose, įskaitant ma Europos šalių tokio pripažinimo neskuba yra nuosekli ir aiški“, – pareiškė Kinijos už- kus dar trijų aukų kūnus buvo konstatuo- Ankarą ir Stambulą, riaušių policija, norė- suteikti, o tam itin priešinasi JAV ir Izraelis. sienio reikalų ministerijos atstovas Hong Lei ta 55 žmonių mirtis gelbėtojams. Gelbėtojų dama išvaikyti protestuotojų minią, pa- „Izraelio ir Palestinos konfliktą pagal tarp- spaudos konferencijoje. 79-erių metų Dalai paieškų operacijos vykdomos sausumoje ir naudojo ašarines dujas ir vandens patran- tautinę teisę gali išspręsti tik dvi valstybės, o Lama buvo priverstas bėgti iš Tibeto po ne- iš oro sraigtasparniu ugnikalnio viršūnėje. ką. Pranešama, kad Dijarbakire, kur įvyko bendras sprendimas reikalauja abipusio pri- pavykusio sukilimo 1959 metais. Nuo to lai- Anot „Japan News“, gelbėtojai palaipsniui didžiausias smurto proveržis, žuvo mažiau- pažinimo ir noro bendram ir taikiam egzis- ko Pekinas jį kaltina „pavojingu separatiz- plečia paieškų teritoriją. 3 067 metrų aukš- siai penki žmonės. Turkijos vicepremjeras tavimui. Todėl Švedija pripažins Palestinos mu“, nors Nobelio premijos laureatas ir dva- čio Ontakės ugnikalnis netikėtai išsiveržė Yalcinas Akdoganas pažymėjo, kad Turkija valstybę“, - teigė S. Lofvenas. Būdama sąži- sinis lyderis tvirtina, kad tenori didesnės rugsėjo 27 dieną, kai ant jo šlaitų buvo daug dėl Kobanės daro viską, „kas įmanoma“. ninga tarpininke tarptautiniuose reikaluo- Tibeto autonomijos Kinijoje. Per susitiki- turistų. Palaikų tyrimas parodė, kad dauge- Jo teigimu, tai, jog jo šalis nieko nepadarė se ir turėdama svarbų balsą ES užsienio rei- mą su naujienų agentūros AFP žurnalistu lis žmonių, kurie tuo metu pietavo ant ugni- dėl miesto gyventojų, yra „didžiulis melas“. kalų politikoje, Švedija gali priversti kitas Dalai Lamos buvo paklausta apie galimy- kalnio viršūnės saulėtą rudens dieną, žuvo Pranešama, kad Turkijos kariai ir tankai iš- šalis priimti tokį pat sprendimą. Vis dėlto, bę sugrįžti į tėvynę. Tibeto dvasinis lyderis nuo akmenų krušos, pažirusios iš kraterio sirikiavo pasienyje, tačiau nekirto sienos į Stokholmas gali sulaukti kritikos strėlių iš sakė, jog kontaktiniams asmenims Kinijoje, Siriją. Sirijos žmogaus teisių stebėjimo orga- Izraelio, JAV ir ES. Vengrijos, Lenkijos ir tarp jų – į pensiją išėjusiems Komunistų par- № 38 [917] aukų pareikalavęs išsiveržimas per pasta- nizacijos duomenimis, tris savaites trunkan- Slovakijos vyriausybės pripažino Palestiną, tijos pareigūnams, pranešė apie savo troš- per pirminį sprogimą. Tai buvo daugiausia kimą leistis į piligriminę kelionę prie vieno ruosius 90 metų. Paieškų ir gelbėjimo ope- čios kovos tarp islamistų ir kurdų Kobanės tačiau tą padarė dar nebūdamos Bendrijos 6 racijose dalyvauja apie tūkstantį ugniagesių mieste pareikalavo mažiausiai 412 žmonių narėmis. Jei Švedija įvykdys savo planus, ji švento kalno šiaurinėje Kinijoje, kurią at- likti jam galėtų būti leista. ir policijos pareigūnų. bus pirmoji tai padariusi ES šalis. gyvybių, 160 tūkst. sirų pabėgo iš miesto.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11