Page 4 - Aidas_917
P. 4
Atnaujintas NRI tyrimas Englewoode pašautas Čikagos ČIKAGA, ILINOJUS vietų kūrimo ir kovos su nusikalstamumu ži- policijos kapitonas nutes“, - rašoma viename Lavino išsiųstame elektroniniame laiške, datuojamame rugsėjo 5 d. Tai praktiškai mėnuo iki programos viešo pristatymo spaudos konferencijoje spalio 6 d. Lavino elektroniniame laiške taip pat rašo- ma: „Jei mes norime, kad į rinkimus ateitų daugiau mus palaikančių žmonių ir tai taptų mūsų keliu į pergalę, mums reikia teisingai su- sidėlioti prioritetus.“ Afroamerikiečiai rinkė- jai „paprastai prie rinkimų prisijungia gana vė- lai, tad mes dar turime laiko“, - tęsiama laiške. Federalinio įsako dėl programos tyrimo įvykdymo galutinis terminas yra lapkričio 4 d. - ta pati diena, kai Quinnas tikisi būti per- rinktas ir sutriuškinti savo varžovą respubli- Patas Quinnas koną Bruce’ą Raunerį. Jo varžovas stengiasi Kelis pastaruosius mėnesius vykstant disku- pasinaudoti šiuo tyrimu ir sukompromituo- Antradienio vakarą buvo pašautas Čikagos policijos pareigūnas. Toks tarnybos jausmas sijoms dėl gubernatoriaus Pato Quinno $54,5 ti tai, kas tradiciškai buvo laikoma Quinno policijos kapitonas – po to, kai pareigūnai egzistuoja visoje jo šeimoje.“ milijonų vertės paramos programos, kurią jis stiprybe, t.y. jo sąžiningo politiko reputaciją. šturmavo Englewoode esantį butą ir sulaikė 58-erių metų amžiaus Kulbida departa- paleido likus labai nedaug laiko iki 2010 metų Trečiadienį naujai atskleisti elektroniniai vieną įtariamąjį, dalyvavusį Indianapolyje vy- mente dirba jau 29 metus. Per tą laiką jis rinkimų, gubernatorius tikino, kad progra- laiškai parodė, kad mažiausiai vienas aukš- kusiame susišaudyme, bei kitą rado negyvą. gavo 146 departamento apdovanojimus, ma buvo inicijuota, siekiant sumažinti smurtą tas pareigas jo administracijoje ėjęs asmuo Kapitonui Edui Kulbidai, antram pagal ran- įskaitant septynis pagyrimus. Čikagos gatvėse. Quinnas paniekinamai atsi- įžvelgė naujos programos steigime puikią gą policijos pareigūnui Englewoodo apygar- Po antradienio vakarą vykusio susišaudy- liepė apie respublikonų kritiką, kad progra- galimybę paskatinti rinkėjų aktyvumą ir są- doje, šaulys pataikė į galvą ir petį, teigia po- mo įvykio vietoje buvęs Čikagos policijos ma tėra rinkiminis triukas siekiant patrauk- moningai siekė šią galimybę išnaudoti. licija. Jis buvo nuvežtas į Strogerio ligoni- viršininkas Garry McCarthy reporteriams ti savo pusėn rinkėjų simpatijas. Kita vertus, 2010 m. rugsėjo mėnesio elek- nę. Pareigūnų teigimu, jo sužeidimai neke- sakė: „Mes esame sulaikę vieną kaltinamą- Tačiau trečiadienį į eilinį Neighborhood troninis laiškas, kurį tuometinis Quinno lia grėsmės gyvybei. jį, o kitas mums atvykus jau buvo miręs.“ Jis Recovery Initiative (NRI) svarstymą susi- administracijos vadovas Jackas Lavinas Šaltinis policijoje ankstyvą trečiadienio pridėjo, kad abu vyrai buvo laikomi „kaltais“ rinkus įstatymų leidėjų komisijai, buvo iš- siuntė gubernatoriui, nesuteikė to „paga- rytą patvirtino, kad suimtas vyras yra 42 m. dėl šeštadienį įvykusių šaudynių. viešinti elektroniniai laiškai, kurie atsklei- vau“ jausmo respublikonams, kurio jie ti- amžiaus Danielis Brownas, įtariamas sukė- McCarthy taip pat pridėjo kol kas neži- dė, kad minėta programa buvo demokratų kėjosi, kad masiškai patrauktų rinkėjų bal- lęs šaudynes Indianapolyje. Brownas nebu- nantis, kaip mirė vienas iš įtariamųjų, ir gubernatoriaus rinkimų kampanijos admi- sus Bruce’o Raunerio naudai. vo sužeistas, kai policija šturmavo pastatą, kad derybininkai bandė kalbėtis su abiem nistracijos dėmesio centre. Viskas, ką atskleidė šis išviešinimas - tai, ką praneša šaltiniai. vyriškiais, bet iš jų atsako nesulaukė. Įstatymų leidėjų audito komisijos (LAC) mes jau seniai žinojome ir kas buvo akivaiz- Brownas šeštadienį sužeidė tris žmones ir Susišaudymas prasidėjo po to, kai Brownas svarstymai liepos mėnesį buvo atidėti, federa- du, nepaisant Quinno neigimo: jo kampanija nuo to laiko buvo paieškomas policijos. Šalia ėmė šaudyti iš daugiabučio, kuriame gyve- liniams tyrėjams prašant daugiau laiko išana- tikėjosi iš programos gauti politinės naudos. jo Indianapolyje gyvenusi moteris sakė, kad na, skelbia pareigūnai. lizuoti NRI programą. Tyrimo eigoje Quinno Kaip ten bebūtų, susirašinėjimas nepanei- jis turėjo „Džekilio ir Haido“ tipo asmenybę. McCarthy pažymėjo, kad incidentą su- administracijai buvo pateiktas teismo įsakas gia pagrindinio gubernatoriaus argumento, Praėjus vos dienai po to, kai jį „sužavėjo“ pančios detalės „yra šiek tiek gluminan- pateikti to meto pagrindinių Quinno darbuo- kad jis skubėjo kuo greičiau pradėti progra- policininkų ir ugniagesių drąsos apraiškos čios“. Policija Indianapolyje Browno paieš- tojų elektroninius laiškus ir kitus įrašus. mą dėl milžinišku greičiu augančio smurtin- per kasmetinę apdovanojimų ceremoniją ką paskelbė šeštadienio vakarą, po to, kai jis Trečiadienį iš abiejų partijų narių sudary- gumo ir nusikalstamumo Čikagos gatvėse. miesto rotušėje, meras Rahmas Emanuelis pradėjo valandos trukmės šaudynes, per ku- ta komisija tardė buvusius Quinno darbuo- Be to, pasigirsta politikos ekspertų balsų, sakė, kad Čikaga turėjo progą stebėti dar rias skirtingose miesto vietose sužeidė tris tojus (jų apklausa tęsėsi ir ketvirtadienį), ta- sakančių, kad dabartinis dėmesys šiai pro- vieną „pasiaukojimo“ aktą, kurį atliko po- žmones. Brownas pažinojo visas tris savo čiau apie programos politines intencijas dau- gramai gali net pasitarnauti Quinnui, mat licijos kapitonas iš nusikaltimų persekioja- aukas, sakė pareigūnai. giausiai atskleidė būtent elektroniniai laiškai. tai yra proga pasisakyti vietinėms bendruo- mos Englewoodo apygardos. Šaudynių serija prasidėjo, kai Brownas kartu Susirašinėjime dalyvavo arba buvo įtraukti menių organizacijoms, kurios gavo progra- „Jis nusprendė vadovauti iš priekio“, - tre- su savo mergina, jos drauge bei sūnėnu sėdė- 2010 m. Quinno kampanijos vadovas Benas mos finansavimą. Kiti tuo tarpu tikina, kad čiadienį sakė meras, duodamas suprasti, kad jo automobilyje netoli tos vietos, kur gyvena. Nuckelsas, žiniasklaidos patarėjai, visuome- jo varžovo Bruce’o Raunerio kampanija bū- Kuldiba nusipelnė atskiro apdovanojimo. Brownas ėmė ginčytis su mergina dėl jų griū- nės apklausų vykdytojai ir analitikai bei bu- tinai išnaudos situaciją savo naudai ir pasi- Meras teigė, kad, nepaisant sužalojimų, vančių santykių. Jis jos draugei pasakė, kad tai vęs Quinno administracijos vadovas Jackas stengs kiek įmanoma labiau sutepti Quinno Kuldiba per jo vizitą Strogerio ligoninėje ji dėl to kalta, išsitraukė ginklą ir į moterį šovė. Lavinas. Rugsėjo 10 d. - spalio 8 d. laiškai at- reputaciją. Tiesa, Rauneriui ir pačiam ten- visą laiką vertė jį juoktis. Tuo metu automobilį vairavusi Browno skleidė, kad pasitarimuose dėl perrinkimo ka ištverti kritikos strėles „Aš jam pasakiau, kad jeigu jam pabos tas mergina jį sustabdė; sužeista draugė ir sū- kampanijos kovos su smurtu programa vai- Trečiadienį Quinnas stengėsi laikytis atokiau darbelis policijoje, jis turėtų pagalvoti apie nėnas iš jos iššoko ir ėmė bėgti. Kaip skel- dino labai svarbų vaidmenį. nuo visuomenės dėmesio, tačiau jis trumpam atviro mikrofono vakarą. Jo humoro jaus- bia policijos dokumentai, tuomet Brownas Apie programą, kuri šiuo metu yra atsidūru- susitiko su Čikagoje viešinčia buvusia valsty- mas neįtikėtinas, turint omenyje tai, kuo jis toliau vijosi sužeistąją ir į ją šaudė. Kai į įvy- si federalinių tyrėjų taikiklyje, laiškuose kal- bės sekretore ir galima demokratų kandidate dirba, ir kas jam nutiko“, - sakė meras. kio vietą atvyko policija, jis jau buvo dingęs. „Jis man priminė, kad kartu su mano dėde Per tą laiką Brownas nuvažiavo netoli savo bama kaip apie valstijos vyriausybinį klausi- į prezidentus 2016 m. Hillary Clinton. Lesu dirbo 4-ojoje apygardoje. Ir kai aš išė- namų ir pašovė dar vieną moterį, o praė- № 38 [917] mą. Susirašinėjime tarp Nuckelso, Lavino, tuo- naujausią knygą, bet ir dalyvavo lėšų Quinno jau ir pakalbėjau su kitais pareigūnais – ten jus 10 minučių – ir trečiąją savo auką, šį- Clinton Čikagoje ne tik pristatinėjo savo metinės Quinno atstovės spaudai ir guberna- buvo daug pareigūnų, kurie tuo metu nedir- toriaus brolio Tomo Quinno, programa apta- kart vyrą, gyvenantį už kelių kvartalų. Po to kampanijai rinkimo renginyje. Pasak Quinno Brownas Indianapolyje sekmadienį pavogė bo, bet atėjo jo aplankyti – man tai daug ką atstovės spaudai, privatus renginys vyko tei- riama viešųjų ryšių strategijos, kuria siekiama „Gubernatoriaus Bendruomenių atgaivini- bo, ir patraukė į Čikagą, kur gyvena jo se- žmonių ir buvo surinkta $500,000 guberna- jų bendražygių, jų lyderis, yra saugus. Jo tė- 4 pritraukti juodaodžių rinkėjų balsus, šviesoje. sininkų kompanijoje, jame dalyvavo apie 120 pasakė, kad jie atėjo įsitikinti, jog vienas iš treilerį iš kompanijos, kurioje kažkada dir- suo, ir kur jo jau laukė policijos pareigūnai. toriaus perrinkimo kampanijai. mo iniciatyva taip pat padės pasklesti darbo vas buvo policijos pareigūnas. Jo brolis yra
   1   2   3   4   5   6   7   8   9