Page 3 - Aidas_917
P. 3
Pagerbti policininkai Saugumas garantuotas ir ugniagesiai Čikagos maratono organizatoriai laikosi prin- nesinešti kuprinių, kurias tikrins uniformuo- cipo „nereikia taisyti, jei tai nesugedo“ ir šių ti ir civiliais persirengę policijos pareigūnai. ČIKAGA, ILINOJUS Šaltą sausio dieną, kai iš degančio namo Englvude išgelbėjęs dvi sąmonę metų maratone imsis daugumos tų pačių sau- Prie starto ir fi nišo linijų Grant Parke bus lei- praradusias aukas, Čikagos ugniagesių departamento kapitonas Mauricio gumo priemonių, kurias taikė ir pernai. džiami tik bėgikai ir bilietus turintys žiūrovai. Rodriguezas išgirdo prislopintą kosėjimą, jis pamanė, kad tai kuris nors iš „Mes laikysimės tų pačių bazinių principų, Nelaimių valdymo ir komunikacijos admi- jam iš paskos einančių ugniagesių, tačiau klydo. kaip ir 2013 metas“, - sakė vykdantysis lenk- nistracijos vadovas Gary Schenkelis žiūrovams tynių direktorius Carey Pinkowskis spaudos patarė „kas kartą dalyvaujant didelio masto ir konferencijoje antradienį. daug dėmesio sutraukiančiame renginyje būti Čikagos policijos departamento vyriausiasis atidiems savo aplinkai“. specialiųjų funkcijų vadovas Steve’as Georgasas Specialiųjų įvykių direktorius Davidas tikino, kad didžiausias jų rūpestis šio maratono Kennedy sakė, jog 38-ajame kasmetiniame metu yra „vienišas vilkas“ teroristas, ypač po Čikagos maratone dalyvaus bėgikai iš 132 naujausių įvykių, kai paauglys iš Bolinbruko šalių, tačiau, pasak maratono Medicinos di- buvo apkaltintas bandymu prisijungti prie rektoriaus dr. George’o Chiampaso, maratone „Islamo valstybės“ kovotojų Sirijoje. Tačiau neketina dalyvauti niekas iš šalių, kenčiančių jis taip pat pridūrė, kad maratonui „nėra jo- nuo Ebolos proveržio. kių akivaizdžiai numatomų grėsmių“. „Visi mūsų bėgikai atkeliauja iš Rytų Afrikos“, Pernai po Bostono maratone susprogdintų - sakė Chiampasas. Meras Rahmas Emanuelis sveikina pareigūną Abdullah M. Beyah. Šalia - jo motina bombų buvo imtasi naujų saugumo priemo- Georgasas pridūrė, kad nėra „tiesioginės „Aš šūktelėjau. Paklausiau - „Ar kažkas mane Paulina gatvių sankryžoje. nių, kurias Pinkowskis pavadino „sustiprini- Ebolos grėsmės“, o Čikagos ugniagesių depar- kvietė?“ Atsakymo nebuvo. Dar kartą išgir- Atvykę pareigūnai pamatė milžiniškus šiukš- mais“ ir kurios buvo „ypatingai sėkmingos“, tamento apskrities vyriausiojo vado pavaduo- dau prislopintą kosėjimą. Grįžau patikrinti, lių konteinerius, užstojančius kelią į kelis skers- tad bus taikomos ir šiemet. Viena iš jų - reika- toja Mary Sheridan sakė, kad miestas „turi pla- kas vyksta, ir tada pamačiau dvi aukas“, - pa- gatvius. Tai yra aiškus ženklas, kad ruošiamas lavimas pateikti asmens tapatybę identifi kuo- nus kaip kovoti su bet kokia užkrečiama liga“. sakojo 53-ejų Rodriguezas. gaujų susišaudymas, o gaujos nariai planuoja jantį dokumentą su nuotrauka atsiimant savo „Šios gairės Ebolos grėsmės akivaizdoje ne- Antradienį šis 28 metų stažą turintis ugnia- savo pabėgimo strategijas. lenktynių paketus McCormick Place penkta- sikeičia“, - sakė Sheridan. gesys buvo apdovanotas už drąsą aukš- Netrukus Beyah išgirdo šūvius iš 7800 South dienį ir šeštadienį. Chiampas priminė, kad asmenys, kurių au- čiausiu įvertinimu – Carterio Harrisono Marshfi eld kvartalo. Vos po kelių sekundžių Bėgikų taip pat prašoma lenktynių metu tomobiliai bus nutempti nuo lenktynių trasos apdovanojimu. pasirodė kaukėtas šaulys ir pareigūnų ekipa- naudoti į paketus įdėtus permatomus plasti- sekmadienio rytą, turėtų skambinti 311, tačiau Tada, kai sausio 18 d. Rodriguezas išgirdo žas ėmė jį vytis. Nusikaltėliui peršokus per tvo- ko maišelius, o taip pat bus neleidžiama pa- tie, kas netoli maratono maršruto pamatys kaž- prislopintą kosėjimą ir suprato, kad tai ne kaž- rą į kiemą, Beyah išskubėjo iš automobilio keliui išmesti jokių daiktų ir juos pasiimti vė- ką įtartino, turėtų skambinti 911. kas iš jo kolegų, jis grįžo atgal į liepsnų ir juodų ir nubėgo paskui ginkluotą bėglį, kuris nutai- liau - be priežiūros palikti daiktai bus iš kar- „Žinokite maratono maršrutą, sužinokite, dūmų apimtą namą, ieškodamas aukų. Jis apti- kė ginklą į pareigūną ir ėmė iš labai arti šau- to konfi skuojami. kur bus uždaryti keliai ir, kiek įmanoma, nau- ko tris vyrus – du buvo be sąmonės, o trečiasis dyti. Beyah parpuolė ant kelių ir kelis kartus Planuojama, kad lenktynes stebės 1,7 mi- dokitės viešuoju transportu“, - gyventojams buvo sąmonę beprarandąs ir maldavo padėti. pašovė nusikaltėlį, kol šis sugebėjo kliudyti ir lijono žiūrovų, kuriems taip pat patariama pataria Georgasas. Rodriguezui teko įveikti „nulinį matomumą“ pareigūną. – be šiluminės matymo kameros pagalbos – Netoli susišaudymo vietos buvo rasta žmog- ČIKAGOS išnešant pirmąją auką iš pastato, o paskui grįž- žudystės auka. maratonas tant gelbėti antrojo sąmonę praradusio vyro. „Pirmiausia aš ranka pridengiau veidą, 2014 m. spalio 12 d. „Ėjau paprasčiausiai vedamas instinkto, nuo- taip bandydamas apsisaugoti nuo kulkos. PRADŽIOS LAIKAI: jautos. Ropodamas ieškojau kelio. Tai lyg aš Žinojau, kad mane tikrai kliudys, nes šaulys 07:20 Neįgaliųjų vežimėliai 10 jums užriščiau akis ir leisčiau ropoti po namus. buvo labai arti. Esu tikras, kad tąkart mane 07:21 Rankiniai dviračiai Jūs apgraibomis rastumėte kelią“, - antradie- apsaugojo Dievas“, - prisiminimais dalijo- 07:30 1 startas Lincoln 15 nio ceremonijos metu kalbėjo trijų vaikų tėvas. si Beyah. (t.p. elitiniai bėgikai) Park „Noriu dar kartą pabrėžti – jei ne visi kiti vy- „Kai viskas baigėsi, paklausiau partnerio, kiek 08.00 2 startas rukai, kurie buvo nelaimės vietoje, rezultatas laiko truko susišaudymas. Man atrodė, kad vis- TRASOS REKORDAI 5 Mylios Gold būtų buvęs visiškai kitas. Kas kartą tiek daug kas tęsėsi geras 5-10 minučių, o paaiškėjo, kad 2:03:45 Dennisas Kimetto, Kilometrai Coast žmonių gaisro vietoje daro tiek daug skirtin- vos 30 sekundžių. Man tai buvo kaip amžiny- 2:17:18 Kenija, 2013 River Streeterville Paula Radclie, gų darbų vienu metu, kad man yra nesuvokia- bė. Gatvėje nieko nebuvo, tik aš ir jis. Tokioje JK, 2002 North 5 Navy Pier ma, kai yra išskiriamas ir pagerbiamas tik vie- situacijoje atsidurti baisu, kad ir kas būtum.“ Kenenisa Bekele, Etiopija nas iš ten buvusių“, - kalbėjo vyras. Beyah pasakojo, kad jis buvo mokomas tre- Prie elitinės grupės Čikagoje West Willis prisijungs Pasaulio rekordinin- Paklaustas, kaip jautėsi išgelbėjęs dvi gyvy- niruotis taip, kaip norėtum elgtis. Tokiu būdu, kas 5 000 m. ir 10 000 m. Town bokštas 20 bes, Rodriguezas atsakė: „Kas kartą, kai pa- kai atsiduri realiame pavojuje, smegenys savo distancijose, Startas vyksta padaryti kažką gerai, yra džiugu. Tai „katalogavimo sistemoje“ atranda išmoktą me- maratone Loop Grant debiutavęs yra mūsų darbas. Tačiau mes susiduriame ir džiagą, tad žmogus gali greitai, beveik auto- balandžio mėnesį 25 Park su kitokiais atvejais, kai reikalai susiklosto ne matiškai reaguoti. ir sumušęs Finišas paryžiaus taip, kaip norėtume.“ „Jei niekada nesusidūrei su panašia situacija, Rekordą. 30 Pilsen Soldier Šių metų aukščiausias apdovanojimas už po- galvoje nėra jokio dokumento, kuris pasufl e- Field licijos pareigūno drąsą – Lambert Tree apdo- ruotų tau, kaip elgtis, - sakė 37-erių Beyah. - Chinatown vanojimas – buvo įteiktas Čikagos policijos Tačiau aš gimiau ir augau Čikagoje. Esu matęs 35 40 pareigūnui Abdullah Beyah. susišaudymų. Mano šeimoje yra žmonių, ta- Proga sužibėti šiam pareigūnui atsirado 2012 pusių susišaudymų aukomis. Dar mokydama- Bridgeport m. rugpjūčio 28 d., kai Grešamo apygarda gavo sis mokykloje netekau dėdės, kuris buvo nu- № 38 [917] žinių iš informatoriaus apie būsimą gaujų su- šautas ir apiplėštas pakeliui į darbą. Mes taip sišaudymą, o Beyah ir jo partneris buvo pa- pat matėme susišaudymus prie mūsų moky- Nuotrauka: skirti patruliuoti fi ksuotoje vietoje 79-osios ir klos. Juk čia Čikaga.“ Getty Images Šaltinis: Čikagos maratonas 2014 © GRAPHIC NEWS 3
   1   2   3   4   5   6   7   8