Page 6 - Aidas_915
P. 6
E.Snowdenui skirta Švedijos EK pasirengusi nubausti V. Putinas dalyvaus Azijos ir Lenkijoje - didelio masto PASAULIO NAUJIENOS saugumo agentūros (NSA) kontraktininkui yra pasirengusi nubausti Rusijos naftos kon- tvirtino, kad dalyvaus kitą mėnesį Italijoje to karines pratybas su aštuoniomis NATO kariniai manevrai „Gazprom“ Europos viršūnių susitikime žmogaus teisių premija Europos Komisija po dvejų metų tyrimo Lenkija trečiadienį pradėjo stambaus mas- Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pa- Pabėgėliui ir buvusiam JAV nacionalinio partnerėmis per rimčiausią Rusijos ir Vakarų vyksiančiame Europos ir Azijos valstybių cerną „Gazprom“ dėl per didelių dujų kai- Edwardui Snowdenui trečiadienį buvo skirta santykių krizę nuo Šaltojo karo laikų, kurią viršūnių susitikime (ASEM), kuriame pir- nų vartotojams ir Rytų Europoje, įskaitant ir Švedijos žmogaus teisių premija, dar kartais vadinama „alternatyvia Nobelio premija“. kas dvejus metus organizuojamuose manev- lyderiais po dramatiškai šią vasarą pagilė- rašo „Euractiv“. Už konkurenciją atsakingas E.Snowdenas savo prestižinės premijos dalį Lietuvą, padarytų konkurencijos pažeidimų, mą kartą akis į akį susitiks su Vakarų šalių išprovokavo įvykiai Ukrainoje. Nuo 2006-ųjų dalinsis su britų laikraščio „The Guardian“ Komisijos narys Joaquinas Almunia pranešė jusios Ukrainos krizės. Šiuo metu Europos ruose „Anaconda“ dalyvauja 12 500 karių, iš redaktoriumi Alanu Rusbridgeriu, kuris pa- šiuo metu rengiantis pareiškimą su visais ES Sąjungai pirmininkaujanti Italija šį viršū- kurių 750 atvyksta iš kitų NATO šalių-narių. sinaudodamas E.Snowdeno nutekintais do- taisyklių pažeidimais, kuriais yra įtariamas nių susitikimą organizuoja spalio 16-17 Šių pratybų tikslas - suderinti bendradarbia- dienomis Milane. Pastarąjį kartą V.Putinas vimą su NATO greitojo reagavimo pajėgo- kumentais paskelbė seriją straipsnių apie vy- koncernas „Gazprom“. J.Almunia neprane- buvo susitikęs su Baracku Obama ir kitais mis, dėl kurių suformavimo buvo susitarta riausybės vykdomas žvalgybos programas. šė, ar jis tą dokumentą išsiųs ir „Gazprom“ Vakarų lyderiais per sąjungininkų išsilaipi- šį mėnesį vykusiame Kardifo viršūnių susi- 2014 metų Teisingo gyvenimo būdo premi- ir neatskleidė, kada toks dokumentas bus nimo Normandijoje 70-ųjų metinių minė- tikime. JAV valstybės departamentas šią sa- ja jiems atiteko už drąsą ir meistriškumą at- išsiųstas. Koncernas gali reikalauti svarsty- jimą Prancūzijoje birželio 6 dieną. Rusijos vaitę taip pat pritarė galimam oras-žemė ra- skleidžiant beprecedentės apimties valsty- mo už uždarų durų, kad galėtų apsiginti. lyderis nusprendė šią savaitę nedalyvauti ketų pardavimui Lenkijai, siekiant atnaujin- „Gazprom“ veiklos tyrimas vyko nuo 2012 bės žvalgybinę informaciją. 1,5 mln. kronų metų rugsėjo, įtariant, jog klientams Rytų Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ti Lenkijos naikintuvų „F-16“ grupę ir ap- (210 tūkst. JAV dolerių ) piniginę premiją Europoje jis taiko per dideles kainas, blokuo- Niujorke. Planuotas jo dvišalis susitikimas rūpinti ją nauja įranga. Aštrėjant konfliktui pasidalino Pakistano žmogaus teisių gynėja ja konkurentus ir kliudo laisvam dujų tie- su Japonijos ministru pirmininku Shinzo Ukrainoje Lenkijos prezidentas Bronislawas Asma Jahangir, Azijos žmogaus teisių komi- kimui per kai kurias ES šalis. Anksčiau šie- Abe taip pat atidėtas dėl trinties, kurią sukėlė Komorowskis pasiūlė padidinti išlaidas gy- sijos atstovas Basilis Fernando ir JAV aplin- met koncernas pareiškė, jog norėtų išspręs- Maskvai įvestos sankcijos. Italija tikisi, kad nybai nuo dabartinių 1,95 proc. iki 2 proc. kosaugininkas Billas McKibbenas. „Right ti šią bylą ir išvengti galimos baudos, kuri ASEM dalyvaus Vokietijos kanclerė Angela BVP. Iki spalio 3 dienos Lenkijoje vyksian- Livelihood“ premiją 1980 metais įsteigė galėtų siekti iki 13,6 mlrd. JAV dolerių, ta- Merkel, kuri paprastai pirmoji iš Vakarų už- čiose pratybose „Anaconda“ taip pat daly- švedų ir vokiečių filantropas Jakobas von čiau diskusijos su Europos Komisija užtru- mezga kontaktus su V.Putinu, britų premje- vaus kariai iš Lietuvos, Estijos, Kanados, Uexkullas – darbams, kuriuos, jo nuomo- ko, sprendžiant klausimą, kas yra tinkamas ras Davidas Cameronas, Kinijos ministras Čekijos, Vengrijos, ir Nyderlandų. Kitos ne, ignoruoja Nobelio fondas. Visi laureatai kainų nustatymas. pirmininkas Li Keqiangas bei kiti lyderiai. NATO pratybos Lenkijoje numatomos spa- kviečiami gruodžio 1 dieną atvykti į premi- lio mėnesį. jos įteikimo ceremoniją Stokholme. Sustabdytas Nicolas Sarkozy Europa kilo į kovą su Pasaulio lyderiai raginami keisti organizuotu nusikalstamumu Latvijai skamba pavojaus varpai korupcijos tyrimas Europos šalių policija suėmė per 1 000 politiką Kremlius gali džiaugtis, o Latvijos valdžia Liepos mėnesį pradėtas tyrimas buvusio įtariamųjų per precedento neturinčią akci- Jungtinių Tautų (JT) būstinėje antradienį turėtų sunerimti - kiekvienais metais vis Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy at- ją prieš organizuotą nusikalstamumą, tre- prasidėjo didžiausias pasaulio lyderių susi- daugiau Latvijos gyventojų gauna Rusijos pi- žvilgiu dėl korupcijos ir naudojimosi įtaka čiadienį pranešė Europolo vadovas Robas tikimas dėl klimato pokyčių. JT generalinis lietybę, tad Rusijos užuominos, kad Maskva buvo sustabdytas – kelios dienos po to, kai Wainwrightas. Rugsėjo 15–23 dienomis vyk- sekretorius Ban Ki-moonas pirmininkavo gins užsienyje gyvenančių rusų teises, bei jis dramatiškai paskelbė, jog grįžta į politi- dyta operacija „Archimedes“ buvo „didžiau- 120 lyderių susitikimui, kuris yra pirmasis pareiškimai, kad Latvijoje pažeidinėjamos ką. Toks posūkis leidžia N.Sarkozy lengviau sias pavienis koordinuotas puolimas prieš aukšto lygio forumas šia tema nuo 2009 me- rusų teisės, įgauna vis grėsmingesnį pobū- atsikvėpti, bet jis vis tiek dar yra įklimpęs į organizuotą nusikalstamumą Europoje“, – jis tais vykusios chaotiškos Kopenhagos kon- kelis kitus teisinius reikalus. Daugelio nuo- dį. Šiuo metu apie 2 proc. Latvijos gyventojų mone, N.Sarkozy siekia sugrįžti į prezidento sakė žurnalistams Hagoje. R.Wainwrightas ferencijos. Diplomatai ir klimato aktyvistai turi Rusijos pilietybę. Vis dėl to, greitu metu postą, kurį 2012 metais pralaimėjo Francois trečiadienį sakė, kad minėta operacija buvo šį renginį laiko svarbia paskata prieš 2015 situacija gali drastiškai pasikeisti. Teigiama, Hollande‘ui. Kiti prezidento rinkimai turi nutaikyta į įvairias nusikalstamas veikas, metų pabaigoje Paryžiuje vyksiančią klima- kad gauti Rusijos pilietybę dalį vietos rusų vykti 2017 metais. O kol kas N.Sarkozy vi- pradedant narkotikų kontrabanda, bai- to konferenciją, kurioje, kaip tikimasi, bus skatina ekonominės priežastys. Pavyzdžiui, liasi vėl užimti susiskaldžiusios savo partijos giant neteisėta imigracija, mokesčių vengi- pasirašyta sutartis, įpareigojanti mažinti iš- metamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mu, valiutos ir dokumentų padirbinėjimu Latvijos gyventojos, kurios turi Rusijos pi- UMP lyderio postą. N.Sarkozy minimas ir bei vagystėmis. Visų 28 Europos Sąjungos apimtis nuo 2020 metų. Ban Ki-moonas lietybę, jau būdamos 55 metų gali gauti ru- kituose teisiniuose skandaluose, kurių vie- (ES) šalių, taip pat Kolumbijos, Norvegijos, atidarė viršūnių susitikimą kartu su buvu- sišką pensiją, kuri yra kiek didesnė už la- nas kilo dėl įtarimų, jog UMP apgaulingai iš- JAV, Serbijos ir Šveicarijos pareigūnai įvyk- siu JAV viceprezidentu ir klimato aktyvistu tvišką. Nenuostabu, jog dauguma Rusijos pūtė sąskaitas iki 11 mln. eurų, kad padeng- dė iš viso apie 300 reidų miestuose, uostuo- Alu Gore‘u , Holivudo žvaigžde Leonardo pilietybės prašytojų gyvena skurdžiausia- tų išlaidas virš 2012 metų kampanijos išlai- se ir sienų perėjose visoje Europoje. Buvo DiCaprio, Kinijos aktore Li Bingbing ir JT me Latvijos regione, šalies rytuose esančioje dų viršutinės ribos. Kitas skandalas yra su- suimti iš viso 1 027 asmenys, iš jų 250 klimato komisijos, 2007 metais pelniusios Latgalėje. Latvijos politikai jau suvokia ky- sijęs su įtariamais „dėkingumo mokesčiais“ Ispanijoje, o dar 200 – Bulgarijoje, pridū- Nobelio taikos premiją, vadovui Rajendrai lančią grėsmę, bet kol kas neranda būdų jos už 1995 metais, kai N.Sarkozy buvo biudže- Pachauri. Didžiausia pasaulyje teršėja Kinija rė R.Wainwrightas. Per vieną reidą buvo iš- № 36 [915] sustabdyti. Latvijos Seimas neseniai atmetė to ministras, sudarytą ginklų kontraktą su vaduoti 30 rumunų vaikų, kuriuos planuo- į šį susitikimą atsiuntė vicepremjerą Zhang partijos „Tėvynė ir laisvė“ atstovų pasiūlymą Gaoli, o trečiai pagal išmetamo anglies dvi- Pakistanu, o dar vienas – su įtariamu naudo- ta parduoti. Policija taip pat konfiskavo apie ministras Prakashas Javadekaras. 6 nesuteikti nuolatinės gyvenamosios vietos jimusi pažintimis skirstant kontraktus dėl vi- 600 kilogramų kokaino, 1,3 tonos kanapių deginio kiekį Indijai atstovavo tik aplinkos ir 200 kilogramų heroino. suomenės apklausų, kai jis buvo prezidentas. Latvijoje Rusijos piliečiams.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11