Page 4 - Aidas_915
P. 4
Ką darytų Toni? Meras suklydo?! ČIKAGA, ILINOJUS Mes kalbame apie Kuko apygardos valdybos prezidentę Toni Preckwinkle, Trečiadienį meras Rahmas Emanuelis pripažino „padaręs klaidą... skubėdamas pagerbti“ prezidentą Baracką Obamą - štai dėl ko jis nusprendė atsisakyti planų kuri, visuomenės apklausų duomenimis, yra kur kas populiaresnė nei meras pavadinti naują, $60 mln. atrankinio priėmimo mokyklą artimojoje šiaurinėje Rahmas Emanuelis, tačiau tikina, kad ji neketina mesti jam iššūkio 2015 pusėje savo buvusio viršininko vardu. metų mero rinkimuose. atsakas į mero sukeltą kontroversiją, kai šis rės įtakos“, - sakė ji trečiadienį. reikalavo privalomos minimalios laisvės at- įtraukti į procesą žmones, kuriems tai tu- ėmimo bausmės už nusikaltimus, kaip nors Ji taip pat apkaltino Emanuelį neinforma- susietus su ginklais. vus atsakingų asmenų dėl sprendimo pava- Vakarinės dalies demokratas, kuris kar- dinti mokyklą Obamos vardu. tais būna teisių į ginklus propaguotojų ša- „Kai jis apie tai pranešė, miesto tarybos na- lininkas, buvo tarp daugelio valstijos įsta- riai apie tai nieko nežinojo, kaip ir mokyklos tymų leidėjų, kurie griežtai pasisakė prieš direktorius bei CPS vadovė“, - kalbėjo Lewis. Emanuelio ginklų iniciatyvą. Šis klausimas Prieš penkis mėnesius Emanuelis prista- net suvienijo paprastai priešingose barika- tė planus panaudoti $60 mln. TIF lėšų ir pa- dų pusėse atsiduriančius teisių į ginklus ak- statyti 11-ąją Čikagos atrankinio priėmimo tyvistus bei afroamerikiečius ir baltaodžius mokyklą 1 200 ypatingai pažangių mokinių, progresyvistus įstatymų leidėjus, kurie mano, kurių 30 proc. sudarytų aplinkinės bendruo- kad minimali laisvės atėmimo bausmė būtų menės vaikai. R.Emanuelis ir T.Preckwinkle neefektyvi ir diskriminacinė. R.Emanuelis ir B.Obama Meras su pasididžiavimu pranešė, kad mo- Kadangi jam nereikia demonstruoti, kuo jis „Tai neveikia“, - tiesiai šviesiai rėžė Meras retai kvestionuoja savo žodžius ar kykla vadinsis Obamos vardu, nepaisant to, skiriasi nuo savo kur kas populiaresnės kole- Emanueliui Dunkinas prieš pradėdamas klau- veiksmus viešai, baimindamasis, kad tai gali kad prezidentas neturi jokių ryšių su šiuo gės, Emanuelis yra laisvas sekti jos pavyzdžiu sinėti mero apie tai, kodėl jo administracija būti palaikyta silpnumo požymiu. Sunku pri- rajonu, ir argumentavo, jog parinkta vieta ir spręsti savo prasto įvaizdžio problemas. O nedidina policijos pajėgų, o pasikliauna virš- siminti, kada pastarąjį kartą jis ištarė žo- yra tinkamiausia tiek finansavimo, tiek pri- tai jo politiniams patarėjams yra geriausia pa- valandžiais ir išreikšdamas abejones mies- džius, „aš suklydau“. einamumo atžvilgiu. daryti užduodant klausimą: ką darytų Toni? to nusikalstamumo statistikos teisingumu. Tačiau būtent taip nutiko trečiadienį, kai „Ji aptarnaus visą miestą, todėl čia yra dvi Antradienį Emanuelis padarė kaip tik Ši klausimų ir atsakymų sesija buvo ypa- jo buvo paklausta, ar sprendimas nesuteik- skirtingos geležinkelio ir keturios autobusų tai, ką padarytų (ir jau yra padariusi) tinga tuo, kad paprastai su meru taip mies- ti Obamos vardo kontraversiškam projek- linijos, atvira neužstatyta erdvė ir viskas yra Preckwinkle ir paprašė valstijos įstatymų to taryboje niekas nesielgia, nes visi prisi- tui, finansuotam mokesčių prieaugio finan- finansuojama iš TIFF, - sakė meras. - Viską leidėjų sušvelninti bausmes už žemo lygio mena, kam iš tiesų priklauso galia. savimo (TIF) fondų, yra ženklas, kad jis iš apsvarsčius, tinkamų vietų yra labai nedaug.“ nusikalstamą veiką, susijusią su narkotinė- Emanuelis vengė tiesiai atsakyti, ar jo pa- pat pradžių buvo netaktiškas. Šie planai sukėlė kontraversiją, nes apie mis medžiagomis. rama narkotikų iniciatyvai buvo mainais už „Skubėdamas pagerbti mūsų mylimiausią juos pranešta buvo netrukus po mero spren- Merui šioji iniciatyva nėra visiška naujie- įstatymų leidėjų paramą jo griežtesniam po- sūnų, aš padariau klaidą. Aš išgirdau ben- dimo uždaryti 50 valstybinių mokyklų, dau- na. Jis jau anksčiau yra padėjęs įgyvendin- žiūriui į ginklus, tačiau pabrėžė, kad sten- druomenę. Mokykla nebus pavadinta prezi- giausia juodaodžių rajonuose pietinėje ir va- ti (iš dalies raginamas Preckwinkle) miesto giasi atrasti visapusiškesnį ir „holistiškesnį“ dento vardu. Mano tikslas yra jo vardu pa- karų pusėse. Druskos ant žaizdos pažėrė ir nutarimą, leidžiantį policijos pareigūnams požiūrį į įstatymų leidybą. vadinta biblioteka Čikagoje“, - sakė meras. ankstesnis jo sprendimas skirti $17 mln. iš- ne areštuoti asmenis, pagautus su nedideliu Demokratas senatorius Kwame Raoulis Nepaisant pavadinimo kontroversijos, plėsti Walter Payton koledžo parengiamąją marihuanos kiekiu, o išrašyti jiems baudą. bandė paaiškinti žurnalistams, kad galima Emanuelis teigė nedvejojantis dėl savo pa- mokyklą Stanton Parke. Tačiau Emanuelis akivaizdžiai žengė žings- drauge norėti griežtesnių bausmių už narko- siryžimo statyti mokyklą ir „greičiausiai bū- Negalėdami pakeisti būsimosios mokyklos nį iš jam įprastos „įstatymo ir tvarkos“ kom- tikų laikymą ir platinimą, tačiau vis tiek prie- tent toje vietoje, nes ten yra [TIF] resursai“. vietos, juodaodžiai įstatymų leidėjai visą dė- forto zonos išreikšdamas pritarimą siūlymui šintis mero siūlymams dėl minimalios baus- Miesto tarybos narys Willas Burnsas (4- mesį nukreipė į jos pavadinimą. Jie tikino, kad sumažinti bet kokių draudžiamų narkotinių mės, kuri palieka mažai vietos prisitaikymui oji apylinkė), vienas iš artimiausių afroame- šis sprendimas yra įžeidimas, nes Obamos medžiagų (iki 1 gramo) laikymą nuo sunkaus prie kiekvieno individualaus atvejo. Neaišku, rikiečių mero sąjungininkų, sakė, jog šis re- profesinio kelio šaknys buvo pietinėje daly- nusikaltimo iki baudžiamojo nusižengimo. ar jam pavyko tuo įtikinti patį Emanuelį. tas mero klaidos pripažinimas politiškai jam je, kur gimė ir augo Michelle Obama. Tai būtų taikoma ir taip vadinamiesiems Norėdami pabandyti nuspėti, kokia krypti- tik pasitarnaus. Sprendimas atsisakyti Obamos parengia- „sunkiems“ narkotikams, tokiems kaip he- mi toliau keliaus Emanuelis su šia savo įvaiz- „Yra du dalykai, kurių žmonės tikisi iš iš- mosios mokyklos pavadinimo yra tik vienas roinas ir kokainas, kas daugumos teisėsau- džio reabilitacijos kampanija, mes galime tie- rinktų politikų. Pirmasis yra vykdyti paža- iš daugybės mero pastarojo meto veiksmų, gininkų grupių vis dar yra laikoma nepri- siog atidžiau pastudijuoti Preckwinkle pozici- dus. Antrasis - rinkėjai nori matyti, kad po- siekiant sušvelninti santykius su afroameri- imtinu dalyku, nepaisant to, kad net kon- ją įvairiais klausimais. Kita vertus, kuris pilie- litikas irgi yra žmogus. Klysti yra žmogiš- kiečiais rinkėjais, kurie padėjo jam patekti į servatyvesnės už Ilinojų valstijos jau juda tis taip dabar iš karto galėtų atsakyti, kokia yra ka. Prisipažinti klydus - tai žingsnis, kurį mero postą, tačiau nutolo nuo jo po spren- ta linkme, kad nereikia narkotikų vartoto- Preckwinkle pozicija Mokesčių prieaugio finan- žmonės vertina. Žinoma, svarbiausia atei- dimo uždaryti mokyklas. jų laikyti sunkiais nusikaltėliais. savimo (TIF) programos, pensijų krizės ar nuo- tyje nekartoti tų pačių klaidų, - trečiadienį „Mums labai svarbu išsaugoti preziden- Konservatyvesni Ilinojaus jungtinio kri- savybės mokesčių klausimais? Ką darytų Toni? sakė Burnsas. - Nežinau, kaip rinkėjai įver- to Obamos palikimą ir jo ryšius su pieti- minalinio teisingumo reformų komiteto Menkas visuomenės informuotumas šiais tins šią situaciją, bet nemanau, kad neigia- ne miesto dalimi, - praėjusią savaitę sakė (IJCJRC) nariai per aštriai į mero pasiūlymą klausimas gali padėti paaiškinti, kodėl ji yra mai. Juodaodžių bendruomenei yra svarbu, Burnsas. - Tai buvo skubotas sprendi- nesureagavo. Tačiau mažiausiai vienas įsta- populiaresnė už Emanuelį (net neabejoja- kad jų balsą išgirstų esantys valdžioje. Meras mas, nors ir skatinamas gerų ketinimų. tymų leidėjas, valstijos kongresmenas Kenas me, kad jo stovykloje yra žiūrima į visuo- pasielgė protingai, atsižvelgdamas į bendruo- Juodaodžių bendruomenė nori dalyvau- Dunkinas, pažymėjo, kad jam nepriimtina menės apklausas ir seniai laužomos galvos, menės susirūpinimą, kad mokykla šiaurinė- ti renkant tinkamiausią instituciją, kuriai kodėl gi taip yra). būtų suteiktas šis vardas.“ № 36 [915] naujoji švelnesnė mero versija ir aktyviai ap- klesniu rinkėjams, darant save panašesniu Karen Lewis, kuri svarsto galimybę mesti druomenei užkliuvo ne tik vardas. je dalyje bus pavadinta prezidento vardu.“ Čikagos mokytojų sąjungos prezidentė Ar Emanueliui gali pasisekti tapti patrau- svaidė Emanuelį klausimais. Tačiau jis pripažino, kad juodaodžių ben- Dunkinas, Ilinojaus juodaodžių įstatymų „Didžiausias rūpestis yra tas, kad moky- leidėjų grupės pirmininkas ir labai daž- į Preckwinkle? Galbūt, tačiau tik tuo atveju, iššūkį merui rinkimuose, tikino, kad ši si- kimuose po jos pačios perrinkimo lapkritį. o mūsų vaikai negalės ten patekti“, - sakė apačią“ politikos strategiją. Springfildo reikaluose, priminė susirinku- 4 nas Čikagos mokytojų sąjungos šalininkas jei ji nepersigalvos dėl dalyvavimo mero rin- tuacija iliustruoja Emanuelio „iš viršaus į kla yra statoma būtent toje miesto dalyje, miesto tarybos narys. „Visada yra geriau yra nuo pat pradžių siems, kad komitetas buvo įsteigtas kaip Niekas nežino, kad Toni būtų geriau už Toni.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9