Page 3 - Aidas_915
P. 3
Kankinimų šleifas Dviguba jėga Pasiruošę, dėmesio, startas! Lenktynės prasidėjo, tačiau būtų neprošal jose išvysti daugiau dalyvių. ČIKAGA, ILINOJUS Antrąją apylinkę atstovaujančio miesto ta- rybos nario Bobo Fioretti spalio 13-osios dienos pranešimas apie dalyvavimą mero rinkimuose pažymėjo neoficialią 2015 metų mero rinkimų kampanijos pradžią. Kol kas Fioretti yra vienintelis drąsuolis, ofici- aliai patvirtinęs, jog meta iššūkį merui Rahmui Emanueliui ir ketina kitų metų vasario 24-osios rinkimuose jį išstumti iš užimamų pareigų. Antrą kadenciją miesto tarybos nario parei- Likus vos porai savaičių iki buvęs Čikagos tikina, kad jis buvo sumuštas Josepho gose tarnaujantis Fiorettis, kurio apylinkė api- policijos vadas Jonas Burge’as turi būti išleis- Miedzianowskio, kuris vėliau buvo pakrikšty- ma pietinės ir artimosios šiaurinės miesto pu- tas iš kalėjimo į tarpinį būstą, policijos pa- tas korumpuočiausiu pareigūnu Čikagos isto- sių dalį, yra nuolatinis ir nepavargstantis mero reigūnų kankinimo aukų advokatai ir toliau rijoje ir šiuo metu kali iki gyvos galvos. Birželį Emanuelio oponentas ir kritikas. Štai dėl ko reikalauja reparacijų Burge’o sankcionuotų TIRC padarė išvadą, kad jie nėra įgalioti kelti 2011 metais buvo perbraižytas rinkiminių apy- kankinimų aukoms, kurioms nebuvo kom- bylos (nepaisant to, jog yra akivaizdžių rim- linkių žemėlapis, o Fioretti buvo išstumtas iš jo pensuota vykusių teismų metu. Jei šis įsakas tų įrodymų, kad policija po suėmimo kanki- paties apylinkės ir priskirtas visai kitai vietai. bus priimtas, bus įsteigta komisija, kuris tu- no Hauadą ir net yra galimybė, kad šis apskri- Jam neliko kur trauktis, o tik žengti į priekį rės patikrinti reikalavimų pagrįstumą. Nors tai gali būti nekaltas), nes Burge’as ir jam pa- (ir aukštyn), tačiau pats vienas užimti mies- Bobas Fioretti oficialiai Burge’o 4 su puse metų laisvės atė- valdūs detektyvai nėra tiesiogiai su ja susiję. to rotušės jis negali. Deja, kol kas jo rėmė- nariai ir vietiniai bendruomenių aktyvistai. mimo bausmės terminas baigiasi vasario 15 Tiesa, lengviausia į Hauado atvejį numoti jų ir potencialių rinkėjų bazė apsiriboja jo Žurnalistai, kuriuos meras metų metus d., jis į tarpinį būstą bus perkeltas spalio 2 d. ranka ir pastumti jo bylą giliau į stalčių. Juk senosios apylinkės elektoratu ir hiperakty- ignoravo, su malonumu suteiks Lewis ir Nors kai kurios Burge’o aukos yra gavusios vis dėlto kalbame apie asmenį, kuris prieš viais progresyvistais, kuriems tinka „bet kas, Fioretti sąjungai daugybę nemokamos vie- dideles finansines kompensacijas, taip pasi- 15 metų buvo pripažintas kaltu dėl dviejų svarbu ne Rahmas“. tos žiniasklaidoje. sekė ne visiems nukentėjusiems, nes kai ku- Maniac Latin Disciples gaujos narių nužu- Fioretti gali surinkti $3 milijonus kampani- Abu mero oponentai rinkimuose dalyvau- rių žmonių kompensacijų siekimo galutinis dymo prie Avondeilio baro ir nuteistas kalėti jos lėšų. Emanuelis beveik garantuotai per- tų kaip atskiri varžovai, tačiau vedini vieno terminas baigėsi dar iki išaiškėjus Burge’o ir iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo teisės. žengs $20 milijonų ribą. Jei jiems teks lenk- tikslo – „susigrąžinti“ miestą. Žinoma, tokia jo „Vidurnakčio komandos“ smurtavimui. Liudininkas ir išgyvenusi auka atpažino jį iš tyniauti vienas prieš vieną, Fioretti laukia vieninga jėga yra įmanoma tik tuo atveju, jei Gynėjai reikalauja, kad miesto taryba repa- policijos pateiktų nuotraukų, kaip asmenį, garantuotas pralaimėjimas. Pastarajam yra jie bent kuriam laikui sugebės į šoną nustum- racijoms skirtų $20 milijonų biudžetą - beveik kuris buvo nusikaltimo vietoje. Liudininko būtinas dar vienas varžovas. Čikagos mo- ti savo egoizmą ir asmenines ambicijas. Tam tiek pat, kiek miestas išleido Burge’o gynybai. patikimumas yra abejotinas, nes jis 2012 me- kytojų sąjungos prezidentė Karen Lewis la- prireiks ne tik kandidatų savidisciplinos, bet ir Siūlomą įsaką pasirašė 25 miesto tarybos na- tais nebeprisiminė, kad 1998-aisiais liudi- bai rimtai svarsto įsitraukti į šias lenktynes. jų kampanijų darbuotojų ir rėmėjų pastangų. riai, t.y. vienu mažiau nei reikalingoji dauguma. jo šioje byloje. Jei Čikagos gyventojai rimtai svarsto apie Tai nėra itin sunku padaryti, nes jiems Policijos smurtavimo mastai Burge’o vado- Šiuo metu 34-erių metų Hauadas pasako- savo miesto ir Rahmo Emanuelio skyrybas, abiems aišku, kad pulti vienas kitą yra nepa- vavimo laikais iki šiol nėra tiksliai žinomi. ja, kad tardymo metu jis ne tik buvo muša- jiems Lewis ir Fioretti pora turėtų atrodyti ranku. Galima gana lengvai nuspėti, kad jų kal- Teismai paskyrė teisės profesorių, Lojolos uni- mas, tačiau pareigūnai popieriaus peiliuku kaip dangaus palaiminta sąjunga. bos bus tiek panašios, kad atrodys kaip duetu versiteto dekaną Davidą Yelleną išsiaiškinti, nupjovė jo sportinių batelių nosis ir pagra- Oficialus Lewis įsitraukimas smarkiai pa- atliekama daina: Emanuelis sukūrė dikensišką ar dar yra aukų, atitinkančių teismo nustaty- sino nupjauti jam kojų pirštus, jei šis neprisi- stiprintų Emanuelio opoziciją artėjant 2015 pasakojimą apie du miestus; Emanuelio val- tus kankinimo įrodymo kriterijus be tų poros pažinsiąs kaltu. Hauado pasakojimą patvirti- metų rinkimams ir šiek tiek išlygintų galios dymas apsiriboja pranešimų spaudai platini- tuzinų vyriškių, kurių tapatybės teismui jau na policijos nuotraukos, kuriose matoma, kad pusiausvyrą, kuri kol kas absoliučiai yra da- mu; Emanuelis nepažįsta „tikrosios“ Čikagos. yra žinomos. Skundus tiria ir įtikinamų bei pradžioje jo batai atrodė normaliai, o paskui bartinio mero pusėje. Fioretti akcentuoja savo patirtį miesto ta- įrodomų istorijų, liudijančių apie Burge’o ir jo buvo supjaustyti pirštų zonoje. Lewis ir Fioretti būtų draugiškai vienas kito ryboje ir atstovauja nepatenkintus baltuosius pakalikų smurtavimą, ieško ir Ilinojaus kan- 2001-aisiais liudininkas FTB papasakojo atžvilgiu nusiteikę oponentai. Jie ne tik tarpu- rinkėjus, ypač tuos, kurie priklauso skirtin- kinimų tyrimų ir pagalbos komisija (TIRC), matęs, kaip minėtą dvigubą žmogžudystę, savy kalbasi, tačiau jų nuomonės sutampa dau- goms etninėms bendruomenėms. Lewis ga- turinti kiek platesnius įgaliojimus. už kurią buvo nuteistas Hauadas, įvykdė ki- geliu klausimų, pavyzdžiui, dėl didesnio mies- lėtų imtis Emanuelio pakalikų miesto tary- Tačiau visos šios paieškos neįtraukia tų kan- tas asmuo. Tada ir išgyvenusi auka patvirti- to turtingiausiųjų apmokestinimo ir mokyklų boje. Šiam duetui aktyvinant ir telkiant ben- kinimo aukų, su kuriomis Burge’as ir jo ben- no, kad jis melavo sakydamas, jog Hauadas tarybų, kurios būtų renkamos, o ne skiriamos. druomenės grupes ir jų lyderius bei neaukš- drai tiesioginių reikalų neturėjo. Labai gaila, buvo netoli nusikaltimo vietos ir kad iš tie- Emanuelis priėmė ne vieną sudėtingą ir to rango valstybės tarnautojus, Emanueliui kad yra būtent taip, mat Čikaga turi ilgą įta- sų tą dieną jo išvis nematė. drąsos pareikalavusį sprendimą, kad padė- nebeužtektų vien kelių strategiškai palan- riamųjų kankinimo istoriją. Pavyzdžiui, dar Šiuo metu Hauado bylą peržiūri Kuko apy- tų krizės apimtam miestui vėl atsistoti ant kiose vietose surengtų bendruomenės foru- 4-ajame dešimtmetyje „Skotland Jardo“ da- gardos prokuratūros Sąžiningo nuteisimo kojų, tačiau negalima užmerkti akių prieš tą mų. Jis iš tiesų gautų progą pasišvaistyti gau- linyje virš policijos nuovados Calnaport ir padalinys. faktą, kad Čikaga vis dar kenčia nuo siau- siais savo kampanijos finansiniais ištekliais. Halsted gatvių sankryžoje buvo įrengtas kan- Čikaga iki šiol iki galo neatsitiesia nuo to čiančio smurto ir išvešėjusios neteisybės. Mažų mažiausiai, šis duetas mero rinkimuose kinimų kambarys. Dar prieš tai, XX a. pra- laiko, kai kai kurie policininkai manė, jog yra Čikaga nusipelno diskusijų apie miesto gali reikšti antrą rinkimų ratą. Pagal Čikagos džioje, Harrison gatvės nuovadoje buvo kan- normalu kankinti įtariamuosius norint išgau- ateitį. O be patikimų ir reikšmingų varžovų, miesto rinkimų įstatymą, pirmame rate kan- kinimų patalpa, vadinama „mėlynuoju kam- ti jų prisipažinimus. Daugiau nei 20 žmonių, pokalbis apie miesto ateities planus ir pers- didatas laimėti gali tik tuo atveju, jei surenka bariu“, rašo Richardas Lindbergas savo kny- nukentėjusių nuo Jono Burge’o ir jo detekty- pektyvas nenusimato. Reikalingi oponen- daugiau nei 50 procentų visų balsų. Jei nei vie- goje „To Serve and Collect“. vų, jau yra išmokėta virš $50 milijonų kom- tai, galintys priversti dabartinį merą kalbėti. nam kandidatui to padaryti nepavyks, mūsų Vienas iš mūsų jau minėtų pavyzdžių, kai pensacijų. Tačiau iki šiol yra apie 130 kalti- Abu - tiek Fioretti, tiek Lewis - yra pro- lauks dar vieni rinkimai balandį, kai rinksimės № 36 [915] tariamos kankinimų aukos nėra susijusios nimų kankinimais, tokių kaip Hauado atve- gresyviųjų pažiūrų. Jų elektoratai persiden- iš dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų, su Burge’u ir dėl to jų atvejai iki šiol nebuvo jis, nesusijusių su Burge’u. Telieka viltis, kad gia, tačiau tuo pačiu ir stiprėja: afroamerikie- O jei į antrą ratą nepakliuvęs kandidatas bus nagrinėjami, yra Jaime’is Hauadas. Hauadas dauguma šių kaltinimų tėra prasimanymai. čiai ir lotynoamerikiečiai, profesinių sąjungų Rahmas? Neįmanoma? Bet juk čia Čikaga! 3
   1   2   3   4   5   6   7   8