Page 2 - Aidas_915
P. 2
VERSLAS Blase‘as Cupichas – popiežiaus PARDUOTUVĖS, IŠPARDAVIMAI CONTINENTAL TOYOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pranciškaus pasiuntinys RUG&SOFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 BROOKHAVEN MARKETPLACE. . . . . . . . . . . . . . .45 95 TH PRODUCE MARKET. . . . . . . . . . . . . . . . . .88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDICINA Pasaulio lyderiai turi išskirtinę privilegiją priim- SOUTH CHICAGO VEIN CLINIC. . . . . . . . . . .10, 11 SALT CREEK IMAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ti sprendimus, signalizuojančius didelius pasikei- SMILING EYES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 PAIN RELIEF MASTERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 timus politiniame, religiniame ir etiniame klima- GRAND AVENUE CHIRURGIJOS CENTRAS . . . . . .23 te. Paskelbdamas vyskupą Blase‘ą Cupichą naujuo- DR. ELENA EDWARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DR. ELENA LEVITIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ju Čikagos arkivyskupu, būtent tai padarė popie- DR. MONIKA ŠPOKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 EYE Q OPTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 žius Pranciškus. DR. VADIMAS DECHTIARIS. . . . . . . . . . . . . . . . .25 DR. GREGORY MARKARIAN . . . . . . . . . . . . . . . .27 Cupichas Katalikų Bažnyčios žiniasklaidos priemo- ADVANCED UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DR. JELENA PLAVNIK, DR. A.KUDIRKA. . . . . . . . .29 nių yra vadinamas „nuosaikiu“. Temperamento pra- MEDICINOS CENTRAS „SANA” . . . . . . . . . . . . . .29 sme jis būtent toks ir yra – nuosaikių pažiūrų dialo- WHEATON MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . .31 GRUPINĖ BIOENERGETIKOS TERAPIJA . . . . . . . .39 go ir civilizuotumo šalininkas. Jis taip pat išmintingai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOMATOLOGIJA vengia klijuoti sau etiketes. Per savo pirmąją naujienų DEVON STOMATOLOGIJOS CENTRAS . . . . . . . . .19 PREMIER DENTAL CENTER. . . . . . . . . . . . . . . . .21 konferenciją po to, kai šeštadienį buvo paskelbta apie SAIMONAS BOJARSKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 TOWER DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 jo paskyrimą, jis atsakė į žurnalistų klausimą, ar jam DR. IRINA AYNGORN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 tinka „nuosaikaus šventiko“ etiketė: „Aš būsiu labai DANTŲ TAISYMO LABORATORIJA . . . . . . . . . . . .29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dėmesingas tam, ko nori Viešpats. Jeigu tame galbūt NEKILNOJAMASIS TURTAS VYTAUTAS SRUOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 yra nuosaikumo, tuomet galbūt aš esu nuosaikus“. Blase‘as Cupichas AMBER REALTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 BLUEBIRD, ARTURAS STROKOVAS . . . . . . . . . . .37 Tačiau neleiskite šiems gražiai nutylėtiems dvi- vyskupų konferencija per pastarąjį ketvirtį amžiaus rimtą pasikeitimą, kuriam reikia mūsų visų, - rašė jis, KĘSTAS VILEIKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINTOJAS . . . . . . .37 gubiems „galbūt“ jūsų apkvailinti manant, kad kur kas labiau pasistūmėjo į dešinę. - dėl tokių klausimų, kaip bendradarbiavimas, netei- DAIVA JASMANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Cupichas vengia išsakyti savo nuomonę. Jis buvo Daugelis konservatyvių vyskupų išreiškė nerimą simas ir uždarumo kultūros atmetimas“. VILMA GARMUTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 LOLITA RASIMAVIČIŪTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 drąsus balsas JAV Katalikų vyskupų konferencijo- ar net kritiką dėl Pranciškaus lyderystės – ypatingai Paklaustas, kurie Amerikos Bažnyčios aspektai tu- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSAI/АDVOKATAI je, kur pasisakė prieš „kultūrinio karo“ tipo požiū- dėl jo įsitikinimo, kad tokios problemos kaip abor- rėtų būti išsaugoti, jis pateikė sąrašą, kuris aiškiai ANDRIUS ŠPOKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ARKADY REIFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 rį į evangelizaciją ir politiką, kuri daugybę žmonių tai ir homoseksualumas nėra svarbesnės už eko- rodo jo prioritetus. Į pirmą to sąrašo vietą jis stato KRISTINA WAYNE, AUDRIUS BUTVILAS. . . . . . . . 9 atstūmė tolyn nuo Evangelijos. nominį teisingumą ir rūpinimąsi nuskriaustaisiais. „mūsų paramą vargšams, pasauliečių dalyvavimą RALPH W. BRISCOE, ANDRIUS RAMONAS . . . . . . 9 DARIUS AUDICKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Jis taip pat, kaip ir bet kuris kitas prelatas, tvirtai ir Pranciškus taip pat sukėlė kurijai nepatogių situaci- Bažnyčios liturginiame gyvenime, naujų imigran- TIMOTHY SCOTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 EDWARD KOGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 nuoširdžiai pasisakė prieš nesuskaičiuojamas Bažnyčios jų primygtinai tvirtindamas, kad Bažnyčia turi ly- tų grupių gyvybingumą, savo vaikų dėl jų tikėjimo LG SOCIAL SERVICES, INC. . . . . . . . . . . . . . . . .35 NOTARŲ BIURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 nesėkmes seksualinio smurto skandalo įkarštyje. dėti žmones jų kelionėje, o ne švaistyti didžiąją dalį netekusių tėvų didvyriškumą ir tolimesnį kunigų ir FEDOR KOZLOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Katalikus nuskriaudė kai kurių kunigų moralinis savo energijos juos smerkdama ir teisdama. religingų moterų liudijimą“. DRAUDIMAS žlugimas, - Cupichas rašė 2010-aisiais, - bet juos dar Iš keturių politine prasme svarbiausių Amerikos Kalbėdamas apie Amerikos politiką, Cupichas GET COVERED ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 RAIMONDA SIMKONIENĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 labiau nuskriaudė ir supykdė vyskupai, kurie į pirmą Bažnyčios hierarchijos postų – Bostono, Niujorko, pabrėžė dialogo būtinybę vietoje konfrontacijos ZHURAVLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 INSURHAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 vietą nepastatė vaikų“. Jis žino, kad Bažnyčiai nebus Čikagos ir Vašingtono arkivyskupų - Čikaga nuo su Obamos administracija dėl kontraceptikų man- JAV INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leista pamiršti šio skandalo tol, kol tikintiesiems taps Pranciškaus išrinkimo pontifi ku yra pirmoji, kurio- dato Prieinamos sveikatos priežiūros akte (ACA). SIUNTOS BALTIC AUTO SHIPPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . .33 akivaizdu, kad katalikų hierarchija supranta, kaip gi- je atsilaisvino šios pareigos. Paskirdamas Cupichą, Nors daugelis vyskupų atsisakė padėti neapdraus- ATLANTIC EXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 liai katalikybę sutepė ši institucinė nuodėmė – ir ne popiežius pasiuntė stipriausią įmanomą užuominą, tiesiems užsiregistruoti sveikatos draudimui pa- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOKYKLOS/DARŽELIAI vien tik padaryta atskirų asmenų nusikaltimų. jog jis pageidauja, kad Amerikos Bažnyčia judėtų gal ACA, Cupichas paprašė karalikų labdarų rytų “BIM BAM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 VAIKŲ DARŽELIAI, UŽSIĖMIMAI . . . . . . . . . . . . .33 Jo paskyrimas turės įtakos ir už Katalikų Bažnyčios būtent jo kryptimi. Vašingtone prisijungti prie šių pastangų remdamasis COLUMBIA DRIVING SCHOOL. . . . . . . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vidaus, nes tai mums daug ką pasako ir apie tai, Cupichas nepaneigiamai yra „Pranciškaus katali- ilgalaikiu katalikišku principu. „Mes laikome svei- PASLAUGOS KLAUSAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kokį vaidmenį Bažnyčia, popiežiaus Pranciškaus pa- kas“. Jis buvo vienas iš pirmųjų Bažnyčios lyderių, iš katos priežiūrą esmine žmogaus teise“, - sakė jis. CATHOLIC CEMETERIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 geidavimu, turėtų vaidinti amerikiečių gyvenime. karto ir pilnai supratusių popiežiaus rinkimų prasmę Kaip skelbia populiari giesmė, „jie žinos, kad esame WISE GUYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 PARAPSICHOLOGAS FELICIJUS. . . . . . . . . . . . . .47 Cupichas to taip pat nesureikšmino. „Manau, kad jis – kitas buvo kardinolas Th eodore‘as McCarrickas, katalikai, iš mūsų meilės“. Ne mūsų politikos ar do- CALLNAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 MVO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 paskyrė pastorių, o ne žinutę“, - sakė jis reporteriams. Vašingtono arkivyskupas emeritas – ir trečiadienį gmatizmo. Tai panašu į tai, ką kartą rašė Cupichas. ŠILDYMAS/ŠALDYMAS/SANTECHNIKA . . . . . . . . .63 ORLAND BEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Tačiau, bent jau šiuo atveju, pastorius ir yra žinutė. išplatintame laiške Cupichas pripažino popiežiaus „Galų gale, - sakė jis, - ne mokytojas, o liudinin- ANGELA'S ASTROLOGY CENTER . . . . . . . . . . . . .63 KOMPIUTERIŲ TAISYMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Dėl popiežiaus Jono Pauliaus II, ir, mažesniu mas- jam padarytą įtaką aiškindamas savo prioritetus. kas įtikina žmones“. Ir Čikaga ką tik tapo nauja šio NEW YORKER HAIR DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . .65 tu, popiežiaus Benedikto XVI, atliktų paskyrimų, „Aš vis prisimenu Šventojo Tėvo raginimą įgyvendinti principo bandymų teritorija. GROŽIO SALONAI, KIRPYKLOS, SPA . . . . . . . . . .65 TV IR INTERNETAS „UTEL”. . . . . . . . . . . . . . . . .81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DARBO PASIŪLYMAI CDL VAIRUOTOJAI, OWNER Puslapis facebook www.facebook.com/www.aidas.us - Jūsų požiūris OPERATORS . . . . . . . . . . . . .47, 53, 55, 57, 61, 63 AMBER TRANSPORTATION . . . . . . . . . . . . . . . . .53 CASS EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 TOWER COMMUNICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . .53 ETHNIC MEDIA Kopijavimas be “Čikagos aido” redakcijos sutikimo AEW TRUCKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 DSV EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 704 S.Milwaukee Ave., draudžiamas. Už publikuojamą reklamą ir TURBO EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 reklaminius straipsnius redakcija neatsako. Redakcija ARCHER LOGISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Wheeling, IL 60090 TRANSCO LOGISTICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 nerecenzūruoja ir rankraščių negrąžina. Autorių WILD EAGLE LOGISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Tel. 847 272 9222 / Fax 847 215 8455 nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. TMX INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 AJ LINES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 DĖL REKLAMOS SKAMBINTI All rights reserved. Newspaper “AIDAS” is not FUREXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 responsible for display advertisements, advertising NON STOP CARRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Advertising 630 929 3603 LUCKY 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 articles and their contents. All artwork and design ZA TRANSPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ISSN 1553-5762 Klasifi kuoti skelbimai, palikite žinutę of advertisement and editorial pages are intellectual LITMAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Classifi eds — leave a message F2 FREIGHT GROUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 www.aidas.us property of American Lithuanian Newspaper “AIDAS”. ENRIKA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 (877)459-0909 The opinions and observations expressed by authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KELIONĖS Lietuviškas savaitinis leidinys REKLAMOS KLAUSIMAIS KREIPTIS and contributors of “Chicago Aidas” Newspaper are VYTIS TOURS, SKY TRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ,,ČIKAGOS AIDAS” not necessary represent the opinions and observations PRESTIGE TRAVEL, PELICAN TRAVEL . . . . . . . . .41 Advertising: Jovita Kuznecova DOLERIS.COM, ADAM VACATION . . . . . . . . . . . .41 of “Chicago Aidas” Newspaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The American Lithuanian Weekly Tel. 847 272 9222, ext.302 RESTORANAI/LAISVALAIKIS/POILSIS DAYS INN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 “CIKAGOS AIDAS” jovita.kuznecova@ethnicmedia.us RENGINIAI, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 69, 71, 73-77 aidas@aidas.us / www.aidas.us aidas@aidas.us
   1   2   3   4   5   6   7