Page 1 - Aidas_915
P. 1
№ 36 [915] WWW.AIDAS.US 09.26 – 10.02.2014 American Lithuanian Newspaper K 18 PUSLAPIS „Likus vos porai savaičių iki bu- vęs Čikagos policijos vadas Jonas Burge’as turi būti išleistas iš ka- lėjimo į tarpinį būstą, policijos pa- reigūnų kankinimo aukų advoka- tai ir toliau reikalauja reparacijų Burge’o sankcionuotų kankinimų Francis George'as (kairėje) ir Blase‘as Cupichas aukoms, kurioms nebuvo kompen- Čikagos arkivyskupu tapo nuosaikių suota vykusių teismų metu.“ S pažiūrų Blase‘as Cupichas ? Popiežius Pranciškus, pirmąkart ėmęsis didelių pertvarkymų JAV Katalikų Bažnyčios vyskupijų ordinaras: Rapid Sičio (Pietų Dakotoje) ir Spokeino Bažnyčios hierarchijoje, šeštadienį paskyrė vyskupą Blase'ą Cupichą devin- (Vašingtono valstijoje). Romoje teologiją studijavęs arkivyskupas yra bu- tuoju iš eilės Čikagos ganytoju – jis tapo naujuoju miesto arkivyskupu. 65 vęs Apaštališkosios nunciatūros JAV bendradarbis, kelių parapijų klebo- metų B.Cupichas, laikomas nuosaikių pažiūrų dvasininku ir iki šiol ėjęs nas ir aukštųjų mokyklų vadovas. Naujasis Čikagos ganytojas JAV vys- Spokano vyskupo pareigas Vašingtono valstijoje, pakeis labiau konserva- kupų konferencijoje ėjęs įvairias pareigas šiuo metu yra episkopato pa- tyvų veikėją – 77 metų kardinolą Francis George'ą, kuris traukiasi iš ak- komisės Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčioms pirmininkas ir Liturginių tyvios tarnystės. Čikagos arkivyskupas emeritas kardinolas George‘as šiuo tekstų vertimo pakomisės narys, taip pat eina JAV Nacionalinės katalikų metu sunkus ligonis, vadovavo vienai iš svarbiausių JAV vyskupijų dau- švietimo asociacijos direktorių tarybos pirmininko pareigas. Čikagos ar- giau kaip 17 metų ir buvo pirmas iš Čikagos kilęs ganytojas arkivyskupi- kivyskupija, kurios katalikų bendruomenę sudaro per 2,2 mln. žmonių, 22 PUSLAPIS jos 134 metų istorijoje. Pasitraukimo iš ganytojo pareigų dieną kardino- yra trečioji didžiausia Jungtinėse Valstijose pagal gyventojų skaičių. Jos „JAV prezidentas Barackas Obama lui George sukako 24 vyskupystės metai. Be Čikagos, jis yra buvęs Yakima vadovas tradiciškai atlikdavo svarbų vaidmenį Amerikos Bažnyčios hi- trečiadienį pasmerkė Rusijos vyskupas ir Portlando arkivyskupas. Kardinolas Francis George vieną ka- erarchijoje ir ryšiuose su nacionalinės politikos lyderiais. Autoritetingas „agresiją“ Ukrainoje, bet pasiūlė denciją buvo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas (2007-2010) ir vi- JAV katalikų naujienų portalas „Crux“ nurodė, kad B.Cupichas „plačiai atšaukti Maskvai taikomas sank- cepirmininkas (2004-2007). Tuo tarpu B.Cupichas gimė 1949 metų kovo laikomas nuosaikiu balsu tarp katalikų vyskupų (ir) dažnai vietoje kultū- cijas, jeigu ji pasinaudotų savo įta- 19 dieną, Omaha mieste, Nebraskos valstijoje, augo devynių vaikų šei- rinių mūšių renkasi dialogą ir supratimą“. Šiuo atžvilgiu jo pozicija atitin- ką, siekiant užtikrinti taikos su- moje ir apsisprendęs tapti dvasininku buvo įšventintas Omaha vyskupijos ka skelbiamą Pranciškaus, raginančio verčiau užjausti, o ne smerkti arba sitarimą su Kijevu.„ kunigu 1975 metais. Naujasis Čikagos arkivyskupas yra buvęs dviejų JAV kovoti dėl opių klausimų, tokių kaip abortai arba vienalytės santuokos. K – JT PIRTIS „Savaitgalį vykusiuose JT suvažiavimuose buvo pademonstruota tikrų tikriausia žvaigždžių jėga, Chicago Sweatlodge Holivudo aktoriams Leonardo DiCaprio ir Emmai Watson 3500 N. Cicero Avenue susivienijus su pasaulio lyderiais ir išreiškus paramą 773-202-1777 moterų teisių bei klimato kaitos klausimams.“ 46 PUSLAPIS ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6