Page 1 - Aidas
P. 1
№ 24 [903] WWW.AIDAS.US 06.20 – 06.26.2014 American Lithuanian Newspaper L JAV 12 PUSLAPIS „Libija pasmerkė karinę JAV operaciją, kurios metu buvo sugautas įtariamas 2012 m. mirtino išpuolio JAV diplomatinėje atstovybėje Bengazyje lyderis. Per šį reidą žuvo JAV ambasadorius Libijoje Chrisas Stevensas ir dar trys kiti pareigūnai.“ Į I Darius Raulušaitis STT: ausys stačios, akys plačios Laikinai generalinio prokuroro pareigas einantis Darius Raulušaitis ti- neatitinkančius teisėtumo ar kitų baudžiamojo proceso principų“, – pa- kina, kad 17 BNS žurnalistų ir keturių prezidentūros darbuotojų telefo- valdinį gynė D.Raulušaitis. Be to, D.Raulušaitis atsisakė įvardyti moty- ninių pokalbių klausyti leidimo paprašęs prokuroras Gintas Ivanauskas vus, kuriais remiantis teismo buvo prašoma pasiklausyti visų 17 žurna- nepersistengė. Pasak jo, Valstybės saugumo departamento (VSD) pa- listų pokalbių. Jis nurodė, kad motyvai buvo pateikti teismui ir, jei bu- žymos nutekinimo byla jau visai greitai pasieks teismą, o joje atlikti dinti teisėja Lidija Valentukonytė įvertino, kad sankcijas reikia taikyti, veiksmai buvo teisėti bent tol, kol to nepaneigė aukštesnės instancijos vadinasi, motyvai buvę pagrįsti. Dabar, kai BNS žurnalistai sužinojo, 16 PUSLAPIS teismas. „Prokuroras, organizuodamas ikiteisminį tyrimą, yra nepri- kad jų buvo klausomasi, L.Valentukonytės sprendimą gali tekti peržiū- klausomas ir sprendimus dėl tyrimo veiksmų, dėl prievartos priemo- rėti aukštesniam teismui. Tiesa, tai įvyks tik tokiu atveju, jei patys BNS „Ar jų niekas negali sustabdyti? nių taikymo jis priima vienasmeniškai ir savarankiškai, nieko neatsi- žurnalistai apskųs aukštesniam teismui L.Valentukonytės priimtą spren- To su vis didesniu nerimu klausdamas ir iš nieko nuomonės neprašydamas. Dėl kai kurių prie- dimą leisti klausyti jų pokalbių. Tik tuomet, jei aukštesnysis teismas pri- kasdien klausia irakiečiai. vartos priemonių nusprendžia teismas. Tai šiuo atveju prokuroras dėl pažintų, kad prievartos priemonės buvo perteklinės, prokuratūra im- Radikalių islamistų kovotojų visų priemonių kreipėsi į teismą ir tuos leidimus buvo gavęs“, – pabrė- tųsi įvertinti G.Ivanausko norą klausyti net 17 žurnalistų pokalbių. Iki žygis į Bagdadą tęsiasi, o ant žė D.Raulušaitis. Todėl šiuo metu G.Ivanausko prašymo klausyti net ir tol prokuratūros vadovas D.Raulušaitis neketina pradėti jokio tarnybi- subyrėjimo ribos atsidūrusios buvusių BNS darbuotojų pokalbių D.Raulušaitis negalėjo vadinti nei nio tyrimo dėl šio prokuroro darbo. Vis dėlto laikinasis prokuratūros šalies gynyba krinka. Jau kelias persistengimu, nei nekompetencija, nepaisant to, kad rašte BNS pro- vadovas pripažįsta, kad tik kylanti įtampa visuomenėje rodo, kad šioje savaites trunkantis aktyvus kuratūra nurodo, kad visų 17 žurnalistų pokalbių įrašai nė kiek nepa- sistemoje ne viskas yra gerai, nors visi bylos tyrime elgėsi pagal įstaty- sunitų kovotojų puolimas į sitarnavo tyrimui ir yra tiesiog sunaikinti. „Vien ta aplinkybė, kad pri- mus. „Visuomenėje kyla toks nepasitenkinimas, tai, matyt, reikėtų gal- Rytus nuo Sirijos sienos, regis, taikius prievartos priemones nebuvo gauta tyrimui naudingos informa- voti, ar keisti tvarkas, ar sistemas, ar požiūrį“, – pripažino prokuroras. yra nesustabdomas.“ cijos dar savaime nesudaro pagrindo vertinti prokuroro veiksmus kaip Plačiau skaitykite 22 puslapyje. Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6